Leipalingio progimnazija paminėjo veiklos 100-metį

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija paminėjo mokyklos veiklos 100-metį – ta proga mokyklos bendruomenė visus pakvietė į šventinį koncertą.

„Nuo 1923-ųjų nueitas ilgas kelias, kuris nebuvo lengvas ir paprastas, tačiau daugybė buvusių, esamų mokytojų, mokyklos vadovų ir mokinių bendromis pastangomis įveikė visus iššūkius. Leipalingio progimnazija išugdė ne vieną mūsų bendruomenės kartą – daugelio čia besimokančių, šiandien šventėje koncertavusių vaikų tėvai ar net seneliai taip pat čia mokėsi. Sveikinu visus, kurie savo darbais prisilietė ir šiandien tebekuria Leipalingio progimnazijos istoriją – ir toliau puoselėkite savo mokyklą, ugdykite kūrybingus mokinius, būkite atviri bendruomenei“,  – su švente visus pasveikino Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.

Leipalingio progimnazijos 100-mečio proga už ilgametį ir nuoširdų vadybinį darbą mero R. Malinausko padėkos skirtos buvusiai direktorei Angelei Rudžionienei ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Aldonai Švetkauskienei. Padėka taip pat įteikta ir mokytojai – konsultantei Laimai Žukauskaitei.

Padėkas taip pat įteikė ir progimnazijos direktorė Asta Černiauskienė.

Šventės metu skambėjo daug sveikinimų ir padėkos žodžių, susirinkusiesiems koncertavo Leipalingio progimnazijos ir M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai, taip pat skambėjo muzikinio projekto „JAUKU“ programa „Tu ateik į pasimatymą“.

Mokyklos istorija
Švietimo ministerijos įsakymu ir Leipalingio  savivaldybės vardu 1923 m. įkurta progimnazija (vidurinė keturklasė mokykla). Ji įsikūrė klasicistinio stiliaus dvaro rūmuose.

Iš pradžių veikė tik dvi pirmosios klasės, kuriose 1924 m. mokėsi 89 mokiniai, o po metų jau buvo 118 mokinių. Nuo pat pirmosios dienos Leipalingio keturklasės mokyklos direktoriumi buvo seiniškis kun. Bernardas Čepulis, kuris rūpinosi ne tik jaunimo, bet ir suaugusiųjų švietimu. Todėl 1928 m. Leipalingyje buvo įkurtas vyskupo M. Valančiaus liaudies universiteto skyrius, veikęs iki 1934 m. Dauguma to meto moksleivių buvo ateitininkai, pasiryžę lavintis „tautybės ir katalikybės dvasia“, kiti priklausė skautų skilčiai, kuri išaugo į skautų draugovę, pavadintą Lietuvos Karaliaus Mindaugo vardu. Vidurinė keturklasė (progimnazija) mokykla 1935 m. buvo uždaryta. Per dvylika metų ji išleido 10 laidų.

1940 m. mokykla vėl atkurta (direktoriumi paskirtas P. Batisa) ir iš progimnazijos išaugo į gimnaziją. 1940-1941 m. joje mokėsi 227 mokiniai. Tuo laiku čia mokytojavo žinoma kalbininkė Antanė Kučinskaitė, nuo 1941 m. mokyklai vadovavo žinomas lietuviškos spaudos kolekcininkas Jonas Kirlys, 1942-1943 m. dirbo rašytojas Julius Būtėnas, kuris dėstė lotynų ir lietuvių kalbas.

Karo ir pokario metais daugeliui mokytojų ir mokinių teko palikti mokyklą: jie kentėjo nuo saugumo persekiojimų, buvo išvežti ar atsidurdavo kalėjimuose, lageriuose.

Nuo 1944 m. Leipalingio progimnazijai (vėliau gimnazijai) vadovavo 8 direktoriai (daugelis tik po keletą mėnesių): A. Kučinskas, B. Jusaitis, K. Radzevičius, B. Telešius, V. Svetulaitis, B. Balaišis, P. Česnikas, K. Ramanauskas. 1945-1946 m. m. mokėsi 397 mokiniai.

1946 m. Leipalingio gimnazija išleido pirmąją abiturientų laidą. Po to – dar tris, ir ji buvo pavadinta vidurine mokykla. Be įprastų mokomųjų dalykų buvo dėstomos lotynų, prancūzų kalbos, psichologija, logika. Nors mokytojai ir nebuvo baigę aukštojo mokslo, tačiau mokinių žinios ir įgūdžiai buvo tvirti: daugelis tapo žinomais žmonėmis, puikiais specialistais.

1948-1952 metais mokyklai vadovavo istorijos mokytojas Jonas Bleizgys, 1952-1955 m. – Jonas Sitka, 1950-1951 m. m. čia mokėsi 497 mokiniai. 1955-1977 m. m. Leipalingio vidurinės mokyklos direktoriumi dirbo fizikos mokytojas Bronislavas Misevičius, tai ilgiausiai (22 metus) vadovavęs direktorius. 1956 m. paminėtas mokyklos dešimtmetis (išleista 10 laidų). Į mokyklą suvažiavo daug buvusių auklėtinių, mokytojų. Dešimtmečio atminimui mokyklos kieme pasodintas ąžuoliukas – nenykstantis  mokyklinių dienų draugystės simbolis.

Vadovaujant B. Misevičiui, 1973 m. buvo pastatytas naujas triaukštis mokyklos pastatas, daug dėmesio skirta mokyklos materialinės bazės stiprinimui. 1970 metais Leipalingio vidurinėje mokykloje mokėsi net 700 mokinių. 1977-1983 m. mokyklos direktoriumi vėl paskirtas Jonas Bleizgys, o po jo – 1983-1991 m. vadovavo Birutė Zuzevičienė. 1991-2004 m. direktore dirbo Angelė Rudžionienė.

1996 m. liepos 6 d. Leipalingio vidurinėje mokykloje organizuotas 50- ties laidų sąskrydis. Iš įvairių kampelių į gimtinę ir mokyklą sugrįžo jos vaikai. Šia proga buvo pasiūta ir pašventinta vėliava, kurioje išaustos keturios mokyklos (senojo dvaro) kolonos simbolizuoja Gėrį, Tikėjimą, Meilę ir Tiesą. Šios vertybės ir skiepijamos jaunųjų leipalingiečių širdyse (1996 m. mokykloje mokėsi 439 mokiniai).

2003 m. rugsėjo 1 d. Leipalingio vidurinė mokykla išleido 58 abiturientų laidą ir tapo pagrindine, prie jos prijungtas Ricielių pradinio ugdymo skyrius, kuris 2007 m., nesusidarius reikiamam mokinių skaičiui, panaikintas.

2004 m. rugsėjo 1 d. surengtos renovuotos mokyklos atidarymo iškilmės. Ta proga dalyvavo Prezidentas Valdas Adamkus su žmona, Seimo narys profesorius Justinas Karosas, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, daug kitų garbių svečių.

Nuo 2004 m. lapkričio mėn. mokyklos direktoriumi paskirtas Juozas Margelis. 2005 m. Jovaišių pradinė mokykla reorganizuota į Leipalingio pagrindinės mokyklos skyrių, kuris 2008 m., nesusirinkus reikiamam mokinių skaičiui, buvo uždarytas.

2006-ųjų birželio 17 d. mokykla savo auklėtinius ir mokytojus pakvietė į 60-ties laidų sąskrydį. Laisvalaikio salėje organizuota konferencija „Mes čia – iš kur išėjome“, o mokykloje – laidų susitikimai ir smagi vakaronė.

Nuo 2008 m. mokyklai vadovauja Asta Černiauskienė.

2013 m. rugsėjo 1 d. prie mokyklos prijungtas Leipalingio lopšelis-darželis „Liepaitė“. 2013-2014 m. m. mokykloje mokėsi 190 mokinių.

Leipalingio progimnazijos 100-mečio proga mokyklos bendruomenė pakvietė į šventinį renginį / Leipalingio progimnazijos ir Antano Ruginio nuotraukos

Mokykla atvira miestelio bendruomenei: aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuos, projektuose, šventėse, akcijose, parodose, susitikimuose. Leipalingio mokyklą pabaigė daug žymių žmonių: habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Algimantas Radzevičius, kalbininkas, vertėjas Bronys Savukynas, poetės: Julija Jekentaitė, Dalia Bozytė, Ona Bleizgienė, pedagoginių ir prozos knygų autorius Vytautas Mizeras, žurnalistai: Vytautas Leščinskas, Juozas Kuckailis, Jonas Varnauskas, Lietuvos „Caritas“ generalinis direktorius, „Rekrūto atsiminimų“ ir poezijos rinkinių autorius kun. Robertas Grigas, gamtos mokslų (fizikos) daktaras  Česlovas Radvilavičius, žinomas išradėjas, edukacijos mokslų daktaras Danielius Radžiukynas, technikos mokslų daktarai: Algirdas Navickas, Algimantas Šerkšnas ir Regina Kazlauskaitė-Kulvietienė, klinikinis psichologas, psichoterapeutas, psichologijos mokslų daktaras, pradėjęs egzistencinės psichologijos raidą Lietuvoje Rimantas Antanas Kočiūnas, garsūs sportininkai, rekordininkai, treneriai: Antanas Černiauskas, Antanas Taraskevičius, Antanas Rutkauskas, socialinių mokslų daktaras Bronius Žėkas, ekonomikos mokslų daktaras Audrius Misevičius, agrarinių mokslų daktarai: Bronius Saukevičius, Bronius Švitra, socialinių mokslų (edukologijos) daktaras Romas Prakapas, geografas Marijus Pileckas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas Kęstutis Kuckailis ir daugelis kitų.