Druskininkų mokyklos mokslo metus pasitinka atsinaujinusios

Baigiasi vasara, ir jau po savaitės tūkstančiai Druskininkų krašto moksleivių ir pedagogų sugrįš į klases. Galima pasidžiaugti, kad Druskininkų savivaldybėje moksleivių skaičius išlieka stabilus, mokyklų vadovai pakankamai sėkmingai sprendžia pedagogų trūkumo problemas, o savivaldybė į ugdymo procesą ir materialinę įstaigų bazę investuoja reikalingas lėšas, paskutinėmis vasaros dienomis užbaigiami remonto darbai.

D. Brown, Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Apie artėjančius naujus mokslo metus kalbėjomės su Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown.

– Kokių naujovių atneš naujieji mokslo metai?

– Didelių naujovių šiemet neplanuojame – tęsiame pradėtus darbus. Smagu, kad numatomos pastebimos ES fondų, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos mokyklų infrastruktūros gerinimui. Nors nusimato intensyvus darbymetis, bet džiaugsimės, turėdami galimybių įrengti naujas erdves mokiniams, pagerinti mokytojų darbo sąlygas. Ministerija taip pat planuoja skirti  papildomų lėšų naujoms švietimo pagalbos specialistų pareigybėms, nuo rugsėjo pradedamas projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“, pradės dirbti žmonės, atsakingi už kryptingą mokinių pasiruošimą ateities studijoms, darbinei veiklai ir panašiai. Toks specialistas pilnu etatu dirbs gimnazijoje, du karjeros konsultanto etatai steigiami Švietimo centre – jie dirbs su visų savivaldybės mokyklų mokiniais: planuos įdomius susitikimus, konsultuos mokinius, rengs jaunus žmones karjerai.

– Gal galite išskirti, kam bus teikiamas didesnis dėmesys?

– Pastaruosius keletą metų savivaldybėje, planuojant mokymo lėšas, prioritetas buvo teikiamas modernių mokymo priemonių įsigijimui – mokyklos pirko išmaniuosius ekranus, kompiuterius, grafines planšetes. Šios priemonės buvo reikalingos nuotolinio ugdymo organizavimui, neturėjome didelio pasirinkimo, pandemija įpareigojo priimti atitinkamus sprendimus.

Šiais metais pasitarime su mokyklų vadovais nutarėme, kad didesnį dėmesį skirsime mokytojų darbo krūvių sudarymui, kryptingai planuojant pagalbą mokininiams, sudarant geresnes sąlygas aukštesniems mokinių pasiekimams: atskirais atvejais klasę skiriant į 2 grupes, planuojant daugiau individualių ir grupinių konsultacijų, prailgintose grupėse dirbant dalykų ar pradinių klasių mokytojams, derinant mokykloje veikiančių būrelių programas ar planuojant kitas reikalingas priemones.

Pernai trijose mūsų savivaldybės mokyklose (Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje, „Atgimimo“ ir „Saulės“ pagrindinėje mokykloje) turėjome išorinį veiklos vertinimą – ekspertai stebėjo dalykų pamokas, analizavo dokumentus, susitiko su mokyklų bendruomenėmis. Tikrai turime daug kuo pasidžiaugti, tačiau ir sričių, kurias turime stiprinti. Gavome paruoštas rekomendacijas mokyklų veiklos tobulinimui, šiuo metu mokyklų vadovai ruošia jų įgyvendinimo planus, tarėmės, kad savivaldybei bus pateikti ir mokytojų pasiūlymai, kokia pagalba reikalinga, kaip, kartu bendradarbiaudami, galime pasiekti geresnių rezultatų.

– Šį pavasarį Druskininkų mokyklos turėjo naują iššūkį – organizuoti iš kariaujančios Ukrainos atvykusių vaikų ugdymą. Ar bus naujovių šioje srityje?

– Mes iš tiesų susidūrėme su dideliu iššūkiu – nedidelė savivaldybė sulaukė didelio srauto ukrainiečių mokinių, mūsų mokinių registre atsirado beveik 200 naujų mokinių. Palyginimui galiu pasakyti, kad seniūnijų progimnazijose mokosi žymiai mažiau mokinių. Taigi galime sakyti, kad per savaitę įsteigėme naują mokyklą. Buvo priimtas sprendimas ukrainiečių mokinių ugdymą organizuoti M. K. Čiurlionio meno mokyklos patalpose, įdarbinti iš Ukrainos atvykusius pedagogus. Mokiniams buvo sudarytos sąlygos nemokamai lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus, organizuota vasaros stovykla, mokytasi lietuvių kalbos.

Manome, kad toks ugdymo modelis buvo naudingas pirmiausia patiems ukrainiečių vaikams, jie galėjo bendrauti gimtąja kalba, tęsti mokymąsi pagal savo programas. Dėl šio sprendimo savivaldybės mokyklose ugdymo ritmas nesutriko – mūsų mokiniai ruošėsi pasiekimų patikrinimams, vyko išorės vertinimai, mokytojų pamokas stebėjo auditoriai. Visi patyrėme nemažai streso, taigi pagalvojome, kad ugdymo kokybė mūsų ir atvykusiems mokiniams būtų geresnė, renkantis būtent tą sprendimą.

Tačiau gyvenimas nesustoja, laikas bėga, nemažai atvykusių žmonių planuoja likti gyventi Lietuvoje. Švietimo mokslo ir sporto ministerija parengė rekomendacijas dėl ukrainiečių mokinių ugdymo 2022-2023 m. m. Turime kalbėti apie naujus sprendimus ir naują ukrainiečių integravimosi etapą. Taigi iš Ukrainos atvykę mokiniai mokysis visose savivaldybės mokyklose – skiriant į jas pagal laisvas vietas bei gyvenamąją vietą. 

Smagu, kad dalis pedagogių, atvykusių iš Ukrainos į Druskininkus, puikiai prisitaikė ir sėkmingai dirbo ir toliau dirbs Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigose. Jos dėstys ukrainiečių kalbą ir istoriją, dirbs mokytojų padėjėjomis tose klasėse, kuriose bus daugiausia ukrainiečių mokinių.

– Ar bus pokyčių Druskininkų savivaldybės mokyklose? Teko girdėti, kad kai kuriose mokykloje bus sustiprintas sportinis ugdymas.

– Bendra Druskininkų savivaldybės ir Lietuvos krepšinio federacijos iniciatyva planuojama vykdyti aukšto meistriškumo moterų krepšinio programą 14-15 m. merginoms. Šiuo metu vyksta dalyvių atranka, ir pagal tai, kiek ir kokio amžiaus bus merginų, mūsų, kaip savivaldybės, užduotis bus organizuoti joms kokybišką ugdymo procesą. Jos mokysis pagal specialų grafiką, pritaikytą prie jų treniruočių. Dar nėra nuspręsta, kur jos mokysis – „Ryto“ gimnazijoje ar „Atgimimo“ mokykloje, tai priklausys nuo jų amžiaus ir bendro skaičiaus. Su mokyklų vadovais šie klausimai aptarti, ruošiamės keliems galimiems variantams.

– Kiek moksleivių šiemet laukiate klasėse?

– Pernai patvirtintos mokyklų tinklo taisyklės griežtai reglamentuoja mokinių skaičių. Ministrė J. Šiugždinienė akcentuoja, kad ne mažesnė blogybė nei per mažas mokinių skaičius klasėje yra ir per didelis jų skaičius. Taigi mokinių registre net techniškai nelieka galimybės įvesti daugiau mokinių nei nustatyta taisyklėse. Mes skyriuje patiriame nemažai nerimo – visą vasarą, mums bandant skaičiuoti mokinius ir komplektų skaičių, situacija buvo labai dinamiška, nuolat keitėsi. Tiesą pasakius, dar šiandien plaukia prašymai mokytis mūsų mokyklose iš mokinių, atvykusių iš kitų miestų. Neprisimename tokio rugpjūčio, kai iki naujų mokslo metų likus kiek daugiau nei savaitei, į savivaldybę kiekvieną dieną kreipiamasi su papildomais prašymais paskirti į mokyklas. Manau, kad savivaldybės tarybos posėdyje dar gali tekti tikslinti mokyklose komplektuojamų klasių skaičius. Todėl esame labai dėkingi mokyklų vadovams už supratimą, nes žinome, kad jiems tai sudaro papildomą darbo krūvį – komplektuoti klases, dėlioti mokytojų darbo krūvius, planuoti tvarkaraščius ir panašiai.

– Ar aktuali Druskininkuose mokytojų stygiaus problema?

– Pedagogų trūksta visoje Lietuvoje. Per vasarą mums pavyko rasti didžiąją dalį reikalingų pedagogų, dabar trūksta anglų kalbos, chemijos mokytojų, bet tikimės, kad greitai ir juos surasime. Savivaldybės tarybai teikiamas tarybos sprendimo projektas – padidinti finansavimą skiriamiems studentams, kurie mokosi pedagoginės krypties programose iki 3 tūkst. Eur.

Taip pat planuojama kompensuoti apie 50 proc. vykimo į darbą išlaidų pagal nustatytą tvarką. Tikimės, kad šie ir kiti ateityje planuojami sprendimai dėl mokytojų darbo sąlygų gerinimo padės lengviau spręsti pedagogų stygiaus problemas.

– Kaip sekasi į mūsų miestą pritraukti naujų mokytojų? Ar jie noriai čia važiuoja?

– Pavyko rasti keletą naujų mokytojų, kurie turi pedagoginį išsilavinimą, tačiau anksčiau mokykloje nebuvo dirbę. Naujų pedagogų bus visose Druskininkų mokyklose.

– Kaip bus organizuojama popamokinė veikla? Kam skiriami prioritetai?

– Prioritetai – pagalba mokiniams, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, padedant pasiekti geresnių rezultatų. Sieksime, kad jie mokykloje geriau jaustųsi, padarytų asmeninę pažangą. Būreliai, prailgintos dienos grupės turi papildyti ugdymo procesą, nesudaryti vaikams papildomo krūvio, bet padėti jiems įveikti mokymosi sunkumus, o gabiems vaikams – sudaryti geresnes sąlygas savirealizacijai mokykloje.

– Ar bus naujovių meno ir sporto mokyklose?

– Visada yra naujų iniciatyvų – M. K. Čiurlionio meno  mokykla jau keletą metų bendradarbiauja su Viečiūnų progimnazija, šiais metais pradedami užsiėmimai Leipalingio progimnazijos mokiniams. Meno mokyklos pedagogai vyks į Viečiūnus, Leipalingį ir ten organizuos užsiėmimus menu besidomintiems moksleiviams. Taip bus sudaromos lygios galimybės ir seniūnijų vaikams, kurių tėveliai neturi galimybės juos atvežti į užsiėmimus mieste.

– Papasakokite, kaip bus organizuojamas Druskininkų švietimo ir „Žirmūnų“ profesinio rengimo centrų darbas moksleiviams, kurie norės įgyti ne tik vidurinį išsilavinimą, bet ir profesiją.

– Jie mokysis ir mokinių registre bus užregistruoti kaip „Žirmūnų“ centro mokiniai, tačiau dar bent metus pamokos vyks Švietimo centro patalpose, vėliau matysim, kokie bus poreikiai.

Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas: „Džiaugiuosi, kad ateinančiais metais planuojamos didelės investicijos į savivaldybės mokyklas. Pirmiausia, esame tarp 20 savivaldybių, kurios pateko į 1-ąjį „Tūkstantmečių mokyklos“ programos etapą. Tai reiškia, kad trijose mokyklose – Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje, „Saulės“ pagrindinėje ir „Atgimimo“ – mokyklose bus įrengtos modernios laboratorijos, kuriose mokiniai galės įdomiai mokytis, eksperimentuoti. Kitas svarbus programos tikslas – pagerinti mokytojų darbo sąlygas, labiau pritaikant aplinką jų poreikiams – individualiam, grupiniam darbui su mokiniais, taip pat mokytojų poilsiui. Į šias tris mokyklas planuojama investuoti daugiau kaip 1,5 mln. Eur.

Lėšos švietimo infrastruktūros gerinimui numatytos ir Regiono plėtros projektuose numatytas visų penkių Druskininkų savivaldybės mokyklų pritaikymas universalaus dizaino principams, tai atlieptų įvairių mokinių poreikius. Taip pat mokyklose bus įrengtos erdvės ir nupirktos reikalingos priemonės, kurios leis užtikrinti visos dienos mokyklos veiklą. Siekiame, kad mokiniai geriau išnaudotų laiką mokykloje, o namuose laikas būtų skiriamas poilsiui, pomėgiams ir laisvalaikiui, bendravimui su šeima.

Prie mokyklų materialinės bazės stiprinimo prisideda ir pati savivaldybė – 2022 m. savivaldybės biudžete buvo skirta daugiau kaip 300 000 Eur mokyklų atnaujinimui, todėl vasarą daugumoje mokyklų buvo vykdomi intensyvūs remonto darbai. Tikiu, kad rugsėjo 1-ąją į mokyklas grįžtantys mokiniai ir mokytojai pastebės ir džiaugsis gražesne, patogesne aplinka, kuri padės visiems kartu siekti geresnių mokymosi rezultatų“.