Druskininkų savivaldybė skelbia viešus konkursus viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės direktoriaus ir viešosios įstaigos Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti

Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. Bendruosius:

1.1. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;

1.3. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

2. Specialiuosius:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal „Europass“ formą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus).

3. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Įstaigos veiklos programą.

5. Dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus įrodančių dokumentų ir kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

Prašymą dėl dalyvavimo konkurse, gyvenimo aprašymą, įstaigos veiklos programą, dokumentų kopijas pretendentas gali pateikti asmeniškai arba elektroniniu paštu, arba laišku. Jeigu pretendentas dokumentų kopijas pateikia asmeniškai, jis privalo pateikti ir dokumentų originalus arba šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas. Pretendento dokumentus priimantis asmuo, sutikrinęs pretendento pateiktų dokumentų kopijas su originalais arba šių dokumentų notaro patvirtintomis kopijomis, dokumentų originalus arba šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu. Jeigu pretendentas dokumentus siunčia elektroniniu paštu arba laišku, ne vėliau kaip likus dviem valandoms iki atrankos pradžios privalo pateikti dokumentų originalus arba notaro patvirtintas šių dokumentų kopijas.

Pretendentų atrankos būdas – interviu (pusiau struktūruotas individualus pokalbis, kurio metu pretendentas pristato įstaigos veiklos programą ir atsako į konkurso komisijos pateiktus klausimus).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. gegužės 24 d. 14.00 val. Druskininkų savivaldybės administracijos (Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai) Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje (211 kab.) arba el. p.: inga.gudaviciene@druskininkai.lt

Tel. pasiteirauti: (8 313) 40 141, el. p.: inga.gudaviciene@druskininkai.lt