Perkami vieno ir dviejų kambarių butai Druskininkų savivaldybės teritorijoje Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai

Perkančioji organizacija: Druskininkų savivaldybės administracija

Įgalioti asmenys: Rasa Vilūnienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Vasario 16-osios g. 7, LT- 66118 Druskininkai, tel. (8 313) 52 242, el. paštas rasa.v@druskininkai.lt, Gintaras Grigoras, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai arba tel. (8 313) 59 158, el. paštas gintaras.g@druskininkai.lt

Pirkimo objektas: Butai Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Perkami vieno ir dviejų kambarių butai Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Pirkimo objektas skaidomas į 4 pirkimo objekto dalis:

I dalis – vieno kambario butas Druskininkų miesto teritorijoje;

II dalis – vieno kambario butas Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Viečiūnų miestelyje ir Leipalingio miestelyje);

III dalis – dviejų kambarių butas Druskininkų miesto teritorijoje;

IV dalis – dviejų kambarių butas Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Viečiūnų miestelyje ir Leipalingio miestelyje).

*Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į planuojamų įsigyti butų technines charakteristikas ir skaičių, pirkimo metu gali priimti sprendimą padidinti ar sumažinti pirkimo dalių (būstų) skaičių ir sudaryti daugiau ar mažiau pirkimo sutarčių, jeigu įvertinimus visus pasiūlymus, derybų rezultatus ir suskaičiavus kiekvieno pasiūlymo ekonominį naudingumą, paaiškės, kad yra daugiau ar mažiau tinkamų pirkti būstų.

Tas pats kandidatas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.

Perkamų daiktų paskirtis, buvimo vieta:

1) perkamo vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 20 kv. m.

2) perkamo dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 39 kv. m ir ne didesnis kaip 60 kv. m.

Perkančioji organizacija neperka:

1. kambarių su bendro naudojimo virtuve ir sanitariniais mazgais bendrabučio tipo pastatuose, taip pat butų, esančių bendrabučio tipo pastatuose: Gardino g. 38 ir Gardino g. 80, Druskininkuose, Verpėjų g. 2 ir Verpėjų g. 4, Viečiūnų sen., Druskininkų sav.;

2. butų, kurių kaina po derybų yra aukštesnė nei:

2.1. vieno kambario buto – 1400 Eur/ kv. m. arba 50 tūkst. Eur/butą;

2.2. dviejų kambarių buto – 1450 Eur/ kv. m arba 70 tūkst. Eur/butą.

3. butų, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc.

Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: Pirkimo dokumentai skelbiami Druskininkų savivaldybės interneto tinklapyje adresu www.druskininkusavivaldybe.lt, juos taip pat galima gauti iki 2022 m. balandžio 27 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje (langelyje) Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai.

Pasiūlymų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: Pasiūlymai dalyvauti skelbiamose derybose priimami adresu: Druskininkų savivaldybės administracija (langelis) Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai, iki 2022 m. balandžio 27 d. 10.00 val. Kandidatas užpildyti ir pateikti dokumentus gali atvykęs tiesiai į Druskininkų savivaldybės administraciją (langelis) Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai. Jeigu Komisija kandidato parduodamo buto dokumentus gauna pasibaigus šiame punkte nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengta paraiška: Pasiūlymai dalyvauti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai: Siūlantis parduoti butą kandidatas kartu su pasiūlymu pateikia šiuos siūlomo parduoti buto dokumentus (jų kopijas):

1. parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus:

2. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. kadastro duomenų bylos kopiją;

4. perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas (priedas Nr. 3).

6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat tais atvejais, kai perkamas žemės sklypas, – dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinaudojo šia teise.

7. kreditoriaus sutikimą, jeigu butas įkeistas;

8. namo energinio naudingumo sertifikato kopiją;

9. jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis.

10. informaciją, ar nekilnojamąjį  daiktą kandidatas parduoda kartu su jam priskirtu žemės sklypu. Tais atvejais, kai kandidatas neparduoda nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo, jis privalo nurodyti nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo naudojimo sąlygas.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai data, laikas ir vieta: 2022 m. balandžio 27 d. 10.00 val., Druskininkų savivaldybės administracijos 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, LT-66119 Druskininkai.