Druskininkų savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti

Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje paraiškų teikimo konkurse

Druskininkų savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. iki 2018 m. rugsėjo 20 d. 15 val.

Paraiškų teikimo vieta –Druskininkų savivaldybės administracija, Vilniaus al. 18, Druskininkai

Konkursui skiriama lėšų suma: Leipalingio seniūnijai – 6 447,00 Eur, Viečiūnų seniūnijai – 7 994,00 Eur. Vienam projektui didžiausia skiriama lėšų suma – 3000 Eur, mažiausia – 500 Eur.

Finansuotinos veiklos:

Leipalingio seniūnijoje:

 1. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos;

2. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti – parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams – (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

Viečiūnų seniūnijoje: 

1. vaikų ir jaunų žmonių (14-29 metų) laisvalaikio užimtumas – renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą;

2. kultūrinė ir švietėjiška veikla – priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos;

3. sporto ir sveikatinimo veikla – sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas;

4. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti – parkų, sporto ir poilsio, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams – (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

Paraiškų teikėjai Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų teritorijose veikiančios:

1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

2. nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Paraiškų rengimo ir pateikimo tvarka:

1. Paraiškos rengiamos, vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje aprašu patvirtintu Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2019m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-35-491 ir Druskininkų savivaldybės administracijosdirektoriaus 2019-07-08 įsakymu NrV35-613 „Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

2. Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų egzempliorius. Dokumentai siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Vilniaus al. 18, Druskininkai, užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kurioje registruotas pareiškėjas, veiklos (-ų) pavadinimas (-ai), prie kurios (-ių) priskiriamas vykdomas projektas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

3. Dokumentai (arba kopijos) teikiami kartu su paraiška:

3.1. pareiškėjo steigimo dokumentą (pvz., nuostatus, įstatus, steigimo sutartis; religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

3.2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitą, jeigu ši nepateikta Juridinių asmenų registrui;

3.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (pagal Aprašo 5 priedo formą);

3.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

3.5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimą/sutartį;

3.6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymą apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;

3.7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymą).

Kontaktinis asmuo: Alvydas Varanis, tel. (8 313)47917, el. p. alvydas.varanis@druskininkai.lt

Vita Petkevičiūtė-Siliūnienė, tel. (8 313) 59158, el. p. vita.siliuniene@druskininkai.lt

Teirautis: darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (pietų pertrauka 12-12.45 val.), penktadieniais – nuo 8 iki 15val.

Druskininkų savivaldybės informacija