Žurnalas „Reitingai“ įvertino švietimo sistemos rodiklius savivaldybėse: Druskininkai – antroje vietoje

Žurnalas „Reitingai“ aštuntus metus iš eilės paskelbė Lietuvos švietimo įstaigų ir savivaldybių reitingus švietimo srityje. Atskirai reitinguojami didmiesčiai, vidutinio dydžio ir mažosios savivaldybės.

Vertinant mokyklų klimatą progimnazijų kategorijoje, Viečiūnų progimnazija užėmė pirmąją vietą/Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotrauka

Tarp 42 vidutinio dydžio savivaldybių Druskininkų savivaldybė užėmė antrąją vietą. Sudarant savivaldybių reitingus, buvo vertinti net 23 švietimo srities parametrai, tokie kaip ketvirtokų, šeštokų ir aštuntokų pasiekimai, valstybinių brandos egzaminų rezultatai, neformaliojo švietimo galimybės ir kita.

Druskininkų savivaldybės „Ryto“ gimnazija užima 101 vietą iš 365 šalies gimnazijų, o pagal valstybinių brandos egzaminų įvertinimų rodiklius Druskininkų savivaldybė rikiuojasi antroje vietoje po Vilniaus miesto.

2020-ieji yra Vaikų emocinės gerovės metai – „Reitinguose“ pateiktas ir emocinės  mokyklų aplinkos vertinimas. Vertinant mokyklų klimatą progimnazijų kategorijoje, Viečiūnų progimnazija užėmė pirmąją vietą – žurnale pažymima, kad progimnazija išsiskiria nuoširdumu ir abipuse mokinių ir mokytojų pagarba. Labai geras klimatas ir Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje – pagrindinių mokyklų kategorijoje mokykla užima aukštą ketvirtąją vietą.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, 2020 metams nustatęs mokyklų vadovų veiklos užduotis, įvardijo du svarbiausius aspektus  – pasiekimų gerinimą ir palankios mokymosi aplinkos kūrimą.

Šių metų pradžioje Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigos su socialiniais partneriais – Druskininkų savivaldybe, UAB „Grand SPA Lietuva“, asociacijomis „Druskininkų klubas“, „Padėkime vaikams“ ir „Druskininkų stalo žaidimų klubas“, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuru bei Druskininkų jaunimo užimtumo centru – pasirašė susitarimą, kuriuo įsipareigojo remti ir skatinti ugdymo įstaigose  įgyvendinti projektus ir iniciatyvas, kurie kuria pozityvią mokymosi aplinką bei ugdo mokinių socialinį emocinį intelektą.

Vertinant mokyklų klimatą progimnazijų kategorijoje, Viečiūnų progimnazija užėmė pirmąją vietą/Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotrauka

Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas: „Žurnalo „Reitingai“ vertinimai leidžia pamatyti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Žinoma, aukšta vieta reitinge džiugina, tačiau matome nemažai vietų, kuriose reikia pasitempti: gerinti dešimtokų pasiekimus, populiarinti gamtos mokslus – tam reikia aktyviau išnaudoti mokyklose sukurtą modernią aplinką, pavyzdžiui, 3D technologijų klases. Nepriklausomai nuo vertinimų iš šalies, mokinių pasiekimų gerinimas mums visada yra vienas iš prioritetinių klausimų. Tačiau tam, kad rezultatai būtų aukštesni, labai svarbu tobulinti tėvų, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą. Esame palyginti maža savivaldybė, tai palengvina tarpusavio dialogo kūrimą. Įtakos pasiekimams turi ir vidinė mokyklos atmosfera: svarbu laiku pastebėti ir užkirsti kelią patyčioms, pastebėti ir ugdyti išskirtinius gabumus, stengtis sudominti mokinius ir juos motyvuoti, nepalikti nenorinčių mokytis vaikų klasės kampe. Reikia ieškoti būdų, kaip juos sudominti ir įtraukti į mokymosi procesą, mokyti vaikus ne tik tvarkaraštyje nurodytų dalykų, bet ugdyti juos visapusiškai. Šis karantino laikotarpis, kai pirmą kartą mokomasi nuotoliniu būdu, išmokė nemažai naujovių. Tikimės, kad jas pavyks panaudoti ateityje. Apskirtai mokyklų uždavinys šiandien yra visapusiškai ugdyti mokinius: ne tik suteikti reikalingų akademinių žinių, bet ir paruošti juos gyvenimui, ugdyti socialinius įgūdžius, emocinį intelektą.“

Ramutė Siliūnienė, „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė: „Mūsų mokyklos bendruomenę džiugina aukštas mokyklos klimato įvertinimas „Reitinguose“. Mokykloje siekiama sukurti saugią, pozityvią, draugišką, tinkamą vaikų emociniam vystymuisi klasės ir mokyklos aplinką.

Nuo 2015 metų dalyvaujame Olweus patyčių prevencijos programoje, esame parengę „Pozityvios mokymo(si) ir tinkamo vaikų emocinio vystymosi aplinkos kūrimo“ projektą, kurį įgyvendindami, siekiame padėti mokiniams įgyti ir sėkmingai naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, puoselėti darnius tarpusavio santykius bendruomenėje ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.

„Aktyvių tėvų klubas“ mokykloje jau subūrė iniciatyvius ir veiklius tėvus. Klubas inicijuos naujas veiklos formas, prisidės prie mokyklinių renginių, švenčių, akcijų organizavimo ir įgyvendinimo, vaiko gerovės mokykloje.

Bendradarbiaudami su profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialu, 9-10 klasių mokinius supažindinsime su pasirinkimo galimybėmis mokytis jau nuo kitų mokslo metų pagal profesinio mokymo programas, skatinsime mokantis kartu išnaudoti ir galimybes pačiam formuotis kvalifikaciją, įsidarbinimo ir karjeros perspektyvą.

Šiandien jau galiu pasidžiaugti, kad mokytojų, visų pedagoginių darbuotojų sutelktumas, bendradarbiavimas, kruopštus darbas, tėvelių geranoriškumas, pagalba ir nuoširdus bendravimas su mokytojais padėjo priimti ir įveikti nuotolinio mokymo iššūkius. Per trumpą laiką mokytojams teko išmokti dirbti įvairiose virtualiose mokymo aplinkose, pasirinkti vaizdo konferencijų, apklausų įrankius, nuspręsti, kokį skaitmeninį turinį pamokoms pasirinkti internete, kokiu būdu perduoti mokiniams, tėvams reikiamą informaciją, pateikti užduotis.

Po karantino sugrįšime į pasikeitusią mokyklą. Mes, mokytojai, įgiję naudingos patirties, per labai trumpą laiką patobulinę IT naudojimo kompetencijas, labiau pasitikintys savo gebėjimais, siekiantys pokyčių. Ši patirtis išplės mokymosi be sienų suvokimą, ją galėsime taikyti ir įprastomis sąlygomis, organizuojant namų mokymą atskiriems mokiniams pagal poreikį. Mokiniai sugrįš, labiau pažinę save, įgiję daugiau savarankiško mokymosi įgūdžių, suvokę ir mokyklos aplinkos svarbą. Jau dabar dažnai girdime, kad jie pasiilgo mokytojų, auklėtojų, klasės draugų“.

Žaneta Krivonienė, Viečiūnų progimnazijos direktorė: „Mokyklų sukuriamos pridėtinės vertės skaičiavimas Lietuvoje – dar naujovė, tačiau yra vienas svarbiausių užsienyje vertinamų rodiklių, atspindinčių tikrąjį mokyklos indėlį į visapusišką vaiko ugdymą. Mūsų progimnazijos pripažinimas viena iš geriausią mikroklimatą turinčių mokyklų Lietuvoje tikrai džiugina ir parodo, kad pasirinktas teisingas kelias – esame nuolat besimokanti bendruomenė, atvira visų nuomonei, bendram sprendimų priėmimui. Kiekvienas bendruomenės narys yra svarbus ir reikalauja atitinkamo dėmesio, jis turi būti išgirstas bei pastebėtas. Esu dėkinga savo bendruomenei, kad patikėjo manimi, kaip vadove, kuriai svarbiausia yra tai, kad mokytojai būtų kūrybingi, nebijotų bandyti, ieškoti, net ir klysti. Mylime savo darbą ir savo mokyklos vaikus, priimame tėvus, kaip visaverčius partnerius, įsiklausome į jų nuomonę. Labiausiai dėkoju savo mokiniams, kurie atsakė į anketose pateiktus klausimus, įvertino progimnazijos mikroklimatą ir aplinką tokiais aukštais balais. Jiems ir pažadame toliau nuoširdžiai dirbti, kad jie iš mokyklos išeitų kuo geriau pasiruošę savarankiškam gyvenimui“.

Diana Brown, Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja: „Kaip ir kiekvieną pavasarį, sulaukėme žurnalo „Reitingai“ vertinimų, kurie Lietuvos švietimo bendruomenėje yra priimami nevienareikšmiškai. Natūralu, kad tie, kurie užima pirmas pozicijas, džiaugiasi. Ir liūdi tie, kurie ne visada pelnytai, yra nuvertinami.

Žinoma, smagu, kad, vertinant pagal 23 rodiklius, Druskininkų savivaldybė iš 42 vidutinio dydžio savivaldybių užima 2-ąją vietą. Tai rodo politinių ir administracinių sprendimų, kryptingo pedagogų darbo, siekiant vieningų tikslų, rezultatą.

Labai džiaugiuosi, matydama, kad Druskininkų mokyklos vis daugiau dėmesio skiria psichologinei mokinių savijautai, pozityvios mokymosi aplinkos kūrimui. 2020-ųjų pradžioje Savivaldybėje buvo pasirašytas susitarimas, kuriuo įsipareigota stiprinti šią mokyklų veiklos sritį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija 2020 m. vertinama, kaip mokykla, į kurią noriai eina mokiniai, kurioje vyrauja geras klimatas, kuriami partneriški bendruomenės narių tarpusavio santykiai.

Norėčiau pažymėti, kad būtent į šiuos du svarbiausius aspektus – pozityvios mokymosi aplinkos kūrimo ir mokinių pasiekimų gerinimo – ir buvo kreipiamas didžiausias dėmesys, kai Savivaldybės meras nustatė 2020 m. mokyklų vadovų veiklos užduotis.

Tačiau yra dalykų, kurie, vartant žurnalo puslapius, kelia nerimą. Nėra teisinga, kai, vertinant pagal vieną rodiklį – 10 klasės pasiekimų patikrinimą, – kai kurios mokyklos apibūdinamos, kaip blogos. Juk negalima mokyklos, kurioje mokosi daugiau nei 700 mokinių, vadinti bloga todėl, kad dvidešimties mokinių pasiekimų įvertinimai yra neigiami. Šioje situacijoje labai atsiskleidžia kai kurios įsisenėjusios švietimo sistemos bėdos – pačių vertinimų tikslingumas, darbas su specialiųjų poreikių vaikais, taip pat skirtingų gebėjimų mokinių vertinimas pagal vieną egzaminą, nuvertinant asmeninę kiekvieno vaiko pažangą, socialinę emocinę kompetenciją, meninius, sportinius ir kitus gebėjimus.

Nepaisant to, iš kiekvienos situacijos gyvenime reikia mokytis. Šioje taip pat. Norint, visada galima ieškoti būdų, kaip gerinti savo veiklą, tobulinti pagalbos teikimo galimybes kuo anksčiau, kad problemos neįsisenėtų, kurti naujas ugdymo praktikas, kurios didintų vaikų mokymosi motyvaciją.

2020-ieji Lietuvos švietime išliks, kaip ypatingi metai, atnešę daug neplanuotų pokyčių ir iššūkių, kuriuos pedagogai drąsiai priėmė. Mokytojams ir mokyklų vadovams grįžus į darbo vietas, vertinsime, analizuosime, kokios įtakos įvykę pokyčiai turėjo mokinių pasiekimams. Priklausomai nuo to, bus priimti ir atitinkami sprendimai dėl ateinančių mokslo metų“.

Danutė Časienė, „Atgimimo“ mokyklos direktorė: „Norint išsamiai suprasti mokyklinį gyvenimą ir pateikti vertingą, mokyklai naudos duodančią informaciją, reikia įsigilinti į daugybę ugdymo kokybės gerinimo subtilumų, suprasti daugelį mokyklinio gyvenimo dalykų, atsižvelgti į visų mokyklos bendruomenės narių –  mokinių, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokinių tėvų – lūkesčius.

Šalia sėkmių ir laimėjimų mokykloje visada yra ir sunkumų bei iššūkių – visada yra sunkiau dirbti su mažiau motyvuotais, akademinių rezultatų nesiekiančiais mokiniais, ypač – dėstant matematiką. Kartais rezultatai būdavo geresni, kartais – prastesni, tačiau esu dėkinga nuoširdžiai dirbantiems mokytojams, kurie stengiasi visomis išgalėmis padėti mokiniams, kurie patiria mokymosi sunkumų“.