Šeimoms – naujos pagalbos formos

Liepos 1-ąją įsigaliojęs naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas numato ne tik vaiko teisių apsaugos skyrių centralizaciją, bet ir kitas svarbias naujoves, tokias kaip atvejo vadyba šeimoms ir sustiprinta pagalba globėjams bei įvaikintojams.

Atvejo vadyba – vienas iš šiandien labiausiai paplitusių socialinio darbo metodų. Nuo šiol jį taikys ir socialiniai darbuotojai, teikdami pagalbą šeimai, auginančiai vaikus ar dar tik jų besilaukiančiai. Atvejo vadyba apims kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams organizavimą bei teikimą, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus. Sėkmingas socialinių, medicininių teisinių, švietimo ir kitų šeimos problemų sprendimas padės išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir įgalins šeimą savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. Nuo įprasto socialinio darbo atvejo vadybininko darbo pobūdis skirsis tuo, kad pastarasis veiks daugiau kaip pagalbos proceso planuotojas ir koordinatorius, padedantis užtikrinti skirtingų institucijų įsitraukimą į pagalbos procesą ir bendradarbiavimą, telks pagalbos teikėjus, koordinuos socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą. Atvejo vadybininkas organizuos atvejo nagrinėjimo posėdžius, vertins šeimos poreikius pagalbai ir kartu su šeima bei specialistais sudarys pagalbos šeimai planą, teiks išvadą sprendimui dėl socialinių paslaugų skyrimo, vykdys šeimos stebėseną.

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras (Veisiejų g.17, Druskininkai) jau įgaliotas vykdyti atvejo vadybą Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Atvejo vadybininke paskirta šio centro socialinė darbuotoja Kristina Kašinskienė, turinti socialinio darbo išsilavinimą ir darbo su šeima bei vaikais patirtį. Šiuo metu Socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai dirba su 22 šeimomis. Siekiant užkirsti kelią socialinėms problemoms, dar 19-ai šeimų paslaugas teikia prevenciškai.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinis Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą šeimoje, turės vertinti grėsmę vaiko saugumui, gyvybei ir sveikatai ir imtis atitinkamų veiksmų. Nustačius pirmą grėsmės lygį, Tarnyba inicijuos atvejo vadybininko paskyrimą ir kompleksiškai teikiamą pagalbą, nustačius antrą grėsmės lygį – vaikas iš šeimos bus skubiai paimtas, o su šeima dirbs mobili socialinių darbuotojų, psichologų ir priklausomybės ligų specialistų komanda.

Nors nuo liepos 1 d. panaikinta Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaita, šeimoms, kurios iki birželio 30 d. buvo įrašytos į apskaitą ir nėra išnykusios šeimos įrašymo į apskaitą priežastys, grėsmės lygis nebus nustatomas, šioms šeimoms bus paskirtas atvejo vadybininkas, per 5 mėnesius pervertinti šeimų poreikiai, užtikrinta tolimesnė socialinio darbuotojo priežiūra ir atvejo vadybininko pagalba. Išmokos ir toliau bus teikiamos nepinigine forma.

Kartu su vaiko teisių apsaugos sistemos reforma patobulintas globos (rūpybos) organizavimas – vaiko laikinoji globa (rūpyba) nesitęs ilgiau nei 12 mėnesių. Prijungus Vaiko teisių apsaugos skyrių  prie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, nuo šiol Savivaldybės administracija kartu su  Socialinių paslaugų centro naujuoju padaliniu – Globos centru, rūpinsis vaikų laikinąja globa (rūpyba), vykdys globotojų (įvaikintojų) paieškas, tęs mokymus, suteiks vaikui ir šeimai reikiamas paslaugas, užtikrinančias vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą. Nuolatinė globa ir toliau bus Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos funkcija.

Savivaldybės administracija primena, kad norintys globoti (įvaikinti) vaikus gali kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Vasario 16-osios g.7, Druskininkai, tel. (8 313) 52543, el. p.: parama@druskininkai.lt arba Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Globos centrą (Veisiejų g.17, Druskininkai, tel. (8 313) 58072, el. p.: druskininkuspc@gmail.com

 

Druskininkų savivaldybės informacija