Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas 2020 metų Druskininkų savivaldybės biudžetas

Praėjusį ketvirtadienį sušauktame Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdyje buvo priimti labai reikšmingi sprendimai. Visi sprendimų projektai prieš savaitę buvo apsvarstyti Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto, jungtiniame Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros komitetų posėdžiuose.

Į posėdį susirinkusiems Tarybos nariams teko atsakinga užduotis – patvirtinti 2020 metų Druskininkų savivaldybės biudžetą, 2020-2022 m. strateginį veiklos planą, priimti kitus, bendruomenei aktualius sprendimus/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Posėdyje pritarta Druskininkų savivaldybės 2020-2022 m. strateginiam veiklos planui. Strateginis veiklos planas – svarbus dokumentas ne tik biudžetui sudaryti, bet ir savivaldybės plėtrai, projektų sudarymui bei vykdymui. Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas išsamiai pristatė 13 strateginio veiklos plano programų, jų tikslus bei uždavinius, numatomus prioritetus, projektus bei finansavimą.

Vienas iš svarbiausių posėdyje priimtų sprendimų – 2020 metų Druskininkų savivaldybės biudžetas. Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, pristatinėdama biudžeto projektą, išsamiai išdėstė numatomus biudžeto pajamų šaltinius, sudėtį, apimtis bei jų paskirstymą pagal programas. 2020-aisiais savivaldybės biudžetas yra 24,6 mln. Eur. Lyginant su 2019 m., šiųmetis biudžetas padidėjo 6 proc. Išlaidos padidėjo švietimo, miesto infrastruktūros, viešojo sektoriaus darbo užmokesčio bei socialinės paramos srityse. Beveik 1 mln. Eur buvo nukreiptas viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimui. Vidutinis Druskininkų savivaldybės viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis yra didesnis, nei vidutinis Druskininkų miesto užmokestis. Per metus Savivaldybė numato gauti papildomų lėšų Kultūros centro statyboms bei gatvių infrastruktūros plėtrai, gautos dotacijos bus paskirstytos Tarybos sprendimais.

Pristatant biudžetą, buvo atkreiptas dėmesys ir į pasirengimo 2020-2021 m. Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms, Jaunimo verslumo ugdymo ir neformaliųjų grupių iniciatyvų skatinimo programų, Savivaldybės inžinerinės infrastruktūros specialiųjų planų parengimo svarbumą.

Posėdžio metu pritarta Druskininkų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių tvirtinimui, memorandumui dėl bendradarbiavimo, siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą, patvirtinta Druskininkų savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, Antikorupcijos komisijos 2019 ir Druskininkų savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos ataskaitos, priimti kiti svarbūs sprendimai.

Tarybos nariai apsvarstė Druskininkų savivaldybės Tarybos veiklos reglamentą, kuriame atlikti būtini ir svarbūs pataisymai.