Pieno gamintojai kviečiami teikti paraiškas

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 3D-427 patvirtintomis Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklėmis, pieno gamintojai kviečiami nuo 2020 m. birželio 11 d. iki birželio 30 d. (įskaitytinai) teikti paraiškas dėl laikinosios valstybės pagalbos. Paraiškos, pateiktos po galutinio paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai. Pagalba teikiama pieno gamintojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d.;

2. kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) 2020 m. birželio 1 d. buvo registruotų pieninių karvių;

3. nėra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos;

4. pateikė paraiškas pagalbai gauti pagal šių taisyklių nuostatas;

5. pieno gamintojai (įskaitant ir su šiuo pieno gamintoju Reglamento Nr. 651/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) 2019 m. gruodžio 31 d. jau nebuvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte).

Jeigu 5 punkte nurodyta sąlyga netenkinama – Savivaldybės darbuotojas neįves duomenų į ŪGR elektroninę paraiškos formą ir nepriims paraiškos. Pareiškėjas privalės pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus ir, esant poreikiui, juridinių asmenų registro duomenis. Pasirašyta pagalbos paraiška laikoma pateikta.

Paraiškas priima ir išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7), tel. 8 614  25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybė skelbia konkursus Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti:

1. Druskininkų sporto centro direktoriaus.

2. Druskininkų švietimo centro direktoriaus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

2.4. pretendentams Druskininkų sporto centro direktoriaus pareigoms eiti – švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka Druskininkų sporto centro vykdomų programų sritį, patirtį.

3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:

3.1. bendrąsias kompetencijas:

3.1.1. asmeninio veiksmingumo;

3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;

3.1.3. mokėjimo mokytis;

3.1.4. vadovavimo žmonėms;

3.1.5. bendravimo ir informavimo;

3.2. vadovavimo sričių kompetencijas:

3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;

3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;

3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;

3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;

3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai atitinkamai dėl Druskininkų sporto centro ar Druskininkų švietimo centro veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas).

Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

Pretendentai gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2020 m. lapkričio 3 d. įskaitytinai.

Tiesiogiai ir registruotu laišku dokumentai teikiami Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, 211 kab.). Elektroniniu paštu dokumentai teikiami adresu: nijole.p@druskininkai.lt

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu. Sutikrinti su kopijomis dokumentų originalai grąžinami pretendentui. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, nebus leidžiama dalyvauti konkurse.

Pasiteirauti galima tel. (8-313) 51 244, el. p. nijole.p@druskininkai.lt

Konkursų paskelbimo data – 2020 m. birželio 17 d. Pretendentų atranka į abu konkursus vyks 2020 m. lapkričio 17 d.