Druskininkų savivaldybės administracija perka butus socialinio būsto fondo plėtrai

Perkančioji organizacija: Druskininkų savivaldybės administracija

Įgalioti asmenys: Rasa Vilūnienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, 115 kab., tel. (8 313) 52242, faks. (8 313) 55376, el. p. rasa.v@druskininkai.lt; Edita Davičikaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai 216 kab. arba tel. (8 313) 52866, faks. (8 313) 55376, el. p. edita.d@druskininkai.lt;

Pirkimo objektas: vieno kambario butas savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Perkamas vieno kambario butas Druskininkų savivaldybės teritorijoje (M. K. Čiurlionio g. butas perkamas tik atkarpoje nuo M.K. Čiurlionio g. 75 iki M.K. Čiurlionio g. 114).

*Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į planuojamų įsigyti butų technines charakteristikas ir skaičių, pirkimo metu gali priimti sprendimą padidinti ar sumažinti (būstų) skaičių ir sudaryti daugiau ar mažiau pirkimo sutarčių, jeigu įvertinimus visus pasiūlymus, derybų rezultatus ir suskaičiavus kiekvieno pasiūlymo ekonominį naudingumą, paaiškės, kad yra daugiau ar mažiau tinkamų pirkti būstų.

Perkamų daiktų paskirtis, buvimo vieta:

1) perkamo vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 28 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m.

2) perkamo dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 39 kv. m ir ne didesnis kaip 57 kv. m.

Perkančioji organizacija neperka butų:

1. kurie yra bendrabučio tipo butai, t. y. bendrabučio tipo kambariai su bendro naudojimo virtuve ir sanitariniais mazgais, taip pat butai bendrabučio tipo, mediniuose ar karkasiniuose pastatuose nebus perkami;

2. kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc. (savivaldybių perkamas socialinis būstas negali būti nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 9 straipsnio 1 p. 3 d. nuostatomis).

Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: Pirkimo dokumentai skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje adresu www.druskininkai.lt., juos taip pat galima gauti iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. 10.00.val. , darbo dienomis ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai.

Pasiūlymų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: Pasiūlymai dalyvauti skelbiamose derybose priimami adresu: Druskininkų savivaldybės administracija 114 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai, iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. 10.00 val. Kandidatas užpildyti ir pateikti dokumentus gali atvykęs tiesiai į Druskininkų savivaldybės administraciją 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai. Jeigu Komisija kandidato parduodamo buto dokumentus gauna pasibaigus šiame punkte nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengta paraiška: Pasiūlymai dalyvauti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai: Siūlantis parduoti butą kandidatas kartu su pasiūlymu pateikia šiuos siūlomo parduoti buto dokumentus (jų kopijas):

1. parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus:

2. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. kadastro duomenų bylos kopiją;

4. perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas (priedas Nr. 3).

6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat tais atvejais, kai perkamas žemės sklypas, – dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo                                 31 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinaudojo šia teise.

7. kreditoriaus sutikimą, jeigu butas įkeistas;

8. namo energinio naudingumo sertifikato kopiją;

9. jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis.

10. informaciją, ar nekilnojamąjį  daiktą kandidatas parduoda kartu su jam priskirtu žemės sklypu.

Tais atvejais, kai kandidatas neparduoda nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo, jis privalo nurodyti nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo naudojimo sąlygas.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai data, laikas ir vieta: 2019 m. rugpjūčio 16 d. 10.00 val., Druskininkų savivaldybės administracijos 216 kab. Vasario 16-osios g. 7, LT-66119 Druskininkai.

Druskininkų  savivaldybės informacija