Galvijų laikytojai kviečiami teikti paraiškas

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 3D-426 patvirtintomis Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklėmis, galvijų laikytojai kviečiami teikti paraiškas dėl laikinosios valstybės pagalbos.

Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai:

1. nuo 2020 m. birželio 11 d. iki liepos 15 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per pirmąjį pagalbos teikimo etapą;

2. nuo 2020 m. spalio 1 d. iki spalio 15 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per antrąjį pagalbos teikimo etapą;

3. nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 4 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per trečiąjį pagalbos teikimo etapą;

4. teikdamas paraišką už pirmąjį ar antrąjį pagalbos teikimo etapą, galvijų laikytojas gali vienoje paraiškoje pažymėti, kad prašo pagalbos ir už kitus būsimus pagalbos teikimo etapus, jeigu galvijų laikytojas tais etapais planuoja parduoti galvijus.

Galvijų laikytojas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga), gali ją pateikti:

1. iki 2020 m. spalio 30 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per pirmuosius pagalbos teikimo etapus (nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.);

2. iki 2020 m. gruodžio 7 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per paskutinį pagalbos teikimo etapą (nuo 2020 m. spalio 1 d. iki lapkričio 30 d.).

Paraiškos, pateiktos pavėluotai po 1 ir 2 punkte nurodyto galutinio pagalbos paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

Pagalba mokama galvijų laikytojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. yra užregistruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d.;

2. išlaikė galvijus ne mažiau kaip 6 mėnesius ir pardavė juos nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. taisyklių nurodytais pagalbos teikimo etapais (toliau – pagalbos teikimo etapai);

3. nėra paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

4. pateikė paraišką laikinajai pagalbai gauti;

5. 2019 m. gruodžio 31 d. jau nebuvo laikomi sunkumus patiriančia įmone (įskaitant ir su šiuo galvijų laikytoju Reglamento Nr. 651/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus), kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte.

Jeigu 5 punkte nurodyta sąlyga netenkinama – Savivaldybės darbuotojas neįves duomenų į ŪGR elektroninę paraiškos formą ir nepriims paraiškos. Pareiškėjas privalės pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus ir, esant poreikiui, juridinių asmenų registro duomenis. Pasirašyta pagalbos paraiška laikoma pateikta.

Paraiškas priima ir išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16–osios g. 7), tel. 8 614  25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų  savivaldybės informacija