Aktuali informacija Druskininkų savivaldybės bitininkams

Druskininkų savivaldybė informuoja bitininkus, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2024 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-445 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistos Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės (toliau – Taisyklės). Atkreipiame bitininkų dėmesį, kad 2024 m. parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie:

1. Nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet nuo rugsėjo 1 d., prieš teikdami paramos paraišką. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama.

2. Yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai.

3. Turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

4. Turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).

Pažymime, kad Paraiškų gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti Paraišką gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (toliau – Paraiška) dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų spalio 14 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu. Savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos Paraiškos priėmimo. Paraiškos ir prašymai, pateikti po einamųjų metų spalio 14 d., nepriimami.

Prasidėjus Paraiškų priėmimo terminui, bičių laikytojas turi atvykti į Savivaldybę pagal žemės ūkio valdos registravimo vietą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus bei nurodyti banko pavadinimą ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki Paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai). Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas Savivaldybei turi pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus. Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę bičių laikytojai. Paramos gavėjas įsipareigoja 3 metus nuo paramos išmokėjimo saugoti visus su nacionalinės paramos gavimu susijusius dokumentus.

Taisyklėse įvardyta, kad bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur (penki eurai septyniasdešimt devyni euro centai) už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur (vienuolika eurų  penkiasdešimt aštuoni euro centai) už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą ir ne daugiau kaip už 10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam bičių maitinimui. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka bičių laikytojas, nesantis PVM mokėtojas, už įsigytų ir (ar) importuotų prekių (įprastinio cukraus, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo) vertę ir įsipareigoja nesiekti susigrąžinti iš valstybės biudžeto. Paaiškėjus, kad lėšų poreikis išlaidoms kompensuoti viršija einamaisiais metais paramai skirtas lėšas, paramos suma kiekvienam paramos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.

Papildomai informuojame, kad duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet nuo rugsėjo 1 d., prieš teikdami Paraišką. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) Alytaus apygardos Paslaugų skyriaus Druskininkų padalinyje suinteresuotiems asmenims suteikiamos konsultacijos, priimami dokumentai, registruojami ūkiniai gyvūnai pirmadieniais nuo 9.00 val. iki 16.00 val. (V. Krėvės g. 8, Druskininkai). Turint poreikį atvykti į VMVT padalinį, atvykimo laiką reikės rezervuoti iš anksto telefonais 1879 (gali būti taikomi padidinti tarifai) ir +370 5 242 0108. Esant poreikiui, VMVT Alytaus apygardos Paslaugų skyriaus Alytaus padalinyje suinteresuotiems asmenims suteikiamos konsultacijos, priimami dokumentai, registruojami ūkiniai gyvūnai pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. (Statybininkų g. 73, Alytus).

Išsamesnę informaciją teikia ir Paraiškas priims Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vilniaus al. 14, Druskininkai), tel. +370 313 52117,
el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt.