Druskininkų pedagogų ir jų auklėtinių laukia nauji iššūkiai

Baigėsi vasaros atostogos ir jau ateinančią savaitę prasidės naujieji mokslo metai. Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigos pasitinka naujus mokslo metus, tinkamai atlikę vasaros darbus ir suformulavę svarbiausius savo veiklos tikslus.

Supažindiname su ugdymo įstaigų iškeltais uždaviniais ir iššūkiais bei techninėmis ir kitomis naujovėmis, kurias planuojama įgyvendinti naujaisiais mokslo metais.

Jau ateinančią savaitę Druskininkų švietimo bendruomenę į mokyklas sukvies mokslo metų pradžią skelbiantis skambutis/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Įdiegtos techninės naujovės

Druskininkų „Ryto“ gimnazija šiais mokslo metais numato pagrindinį dėmesį skirti asmeninei mokinio pažangai bei dialogo ir susitarimų kultūros vystymui, tobulinti pagalbos mokiniui sistemą, tęsti ilgalaikius tarptautinius projektus: „Make a difference – MAD“ (liet. „Pasikeisk), „Let‘s BET for heritage!“ (liet. „Vienykimės paveldo išsaugojimui!“), tikslingai organizuoti renginius, skirtus ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų ugdymui, dalį ugdymo proceso laiko skirti mokinių emocinio intelekto lavinimui.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje dalis mokytojų ugdymo procese pradės naudoti EMA elektronines pratybas – sudaryta elektroninės mokymo aplinkos EMA licencinė sutartis su UAB „E. mokykla“, užsakytos pratybos, tinkamai įrengta nauja kompiuterių klasė mokytojų ir mokinių darbui elektroninėje mokymosi aplinkoje EMA, kuri leis mokytojams pažinti vaiką ir skirti individualias užduotis, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko žinias bei gebėjimus.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje nuo mokslo metų pradžios pradės veikti sensorinės aplinkos kambarys. Sensorinė įranga – tai šviesų, garsų, vaizdų, muzikos variacijų ir skirtingoms vystymosi reikmėms skirta aplinka, kurioje galima atsipalaiduoti, padidinti motyvaciją kitoms veikloms ir pajusti teigiamą emocijų antplūdį. Ji skirta dviejų pagrindinių raidos poreikių grupių tenkinimui: emocinio intelekto, socialinių įgūdžių, psichologinio atsparumo lavinimui ir akademinių žinių ir informacijos pateikimui įtraukiu būdu.

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla šiais mokslo metais savitais renginiais pažymės 75-uosius mokslo metus. Pasirinkę sporto ir sveikatos ugdymo profilį ir džiaugdamiesi aukštais sportiniais rezultatais tarp šalies mokyklų, jie numato daug dėmesio skirti sveikatos ugdymo bei sportinei veiklai. Naujovė – numatoma, kad mokykloje su jaunesniaisiais mokiniais dirbs kineziterapijos specialistai. Mokykla, siekdama aukštesnių mokinių individualių mokymo(si) rezultatų, didesnį dėmesį šiais mokslo metais skirs pagalbai mokytis – į pagalbos mokiniui specialistų būrį įsiliejo dvi psichologijos magistrės – Kamilė ir Greta.

Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje į bendrą gamtos mokslų kabinetą pertvarkyti chemijos ir biologijos kabinetai. Mokinių laukia eksperimentinės pamokos, kitokios projektinės veiklos netradicinėse erdvėse.

Planuojamos kitokios

 ugdymo formos

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijoje 2019-2020 mokslo metais numatomas veiklos prioritetas – individuali kiekvieno mokinio pažanga. Ypatingas dėmesys bus skiriamas ne tik mokinių akademiniams pasiekimams, bet ir asmenybės brandai bei saviraiškai. Daugiau veiklų numatoma sveikatingumo ugdymui bei fiziniam lavinimui. Planuojamas kitokios ugdymo formos progimnazijos kraštotyros muziejuje – edukacijos, integruotos pamokos, projektinė veikla. Mokyklos direktorės Astos Černiauskinės teigimu, mokyklos sėkmė – kiekvieno dirbančio mokykloje nuoširdi veikla, pasidalijimas lyderyste ir atsakomybe. Motyvacija, atremiant visus šių dienų iššūkius, suteikia prasmės nelengvam darbui su mokiniais, progimnazijos bendruomenė tiki kiekvieno jos nario sėkme.

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijoje naujais mokslo metais numatoma didelį dėmesį skirti individualiai mokinio pažangai. Mokinių laukia įdomi formalųjį ugdymą papildanti veikla, nes mokykloje bus vykdomas VVG finansuojamas projektas. Mokinių laukia atnaujintas gamtos mokslų kabinetas, papildytas naujais nešiojamais kompiuteriais, įdomios ivonatyvios pamokos, kuriose bus naudojamos IT ir kiti aktyvūs mokymo metodai.

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, siekdama užtikrinti kokybiškas ir labiau prieinamas ugdymo paslaugas, nuo šių metų, planuoja plėsti savo veiklą ir atidaryti klases bei organizuoti neformalaus ugdymo užsiėmimus Druskininkų savivaldybės seniūnijose – Leipalingio progimnazijoje ir ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Liepaitė (programos: dailės nuo 4 m., muzikos ir choreografijos nuo 7 m.) ir Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis“ (dailės ir choreografijos programos nuo 4 m.).

Padidėjo grupių skaičius

Vaikų lopšelis-darželis „Žibutė“ rugsėjį pasitinka padidėjusiu grupių skaičiumi, pasipildžiusiu pedagogų kolektyvu, prasiplėtusiomis erdvėmis M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus patalpose, atnaujintomis lauko žaidimų aikštelėmis. Emociškai ir socialiai palankios edukacinės aplinkos, skatinančios vaikų patyriminį ugdymą(si), bendradarbiaujant su tėvais, bus kuriamos ir per ateinančius metus. Bus siekiama profesinių ir asmeninių darbuotojų kompetencijų tobulinimo per formalaus ir neformalaus bendravimo renginius, veiklas.

Vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“ pradės ugdymo procesą taip pat padidėjusiu grupių skaičiumi (2 grupės), pradžiugins vaikučius ir jų tėvelius dalinai atnaujinta lauko žaidimų įranga. Darželio administracija nuo šio rugsėjo įstaigoje formuos ugdymo grupes pagal gimimo metus.

Druskininkų švietimo centras pradės mokslo metus, turėdamas dar vieną naują mokyklinį autobusą. Druskininkų savivaldybėje nemokamas mokinių pavėžėjimas į mokyklas ir atgal 2019-2020 mokslo metais bus vykdomas 8 mokykliniais autobusais. Tai užtikrins kokybišką kaimiškose savivaldybės vietovėse gyvenančių mokinių vežimą į Druskininkų savivaldybės mokyklas.

Naujų 2019-2020 mokslo metų pradžios šventė Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigose numatoma rugsėjo 2 d.:

Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje , Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje, Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijoje – 10 val.,

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijoje – 10.30 val.

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje – 13 valandą bus laukiami muzikos ir choreografijos mokiniai, o 15 val. – V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai.

Druskininkų švietimo centre – 16.30 val.

Druskininkų ikimokyklinio ugdymo įstaigose mokslo metų pradžios: lopšelyje-darželyje „Žibutė“ ir Druskininkų vaikų lopšelyje-darželyje „Bitutė“ – 17 val.

Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas:

„Pirmiausia norėčiau pasveikinti visą Druskininkų švietimo bendruomenę su Rugsėjo 1-ąja. Smagu, kad visi puikiai pasirengė naujiems mokslo metams.

Kai daugelis šalies savivaldybių nerimauja dėl mažėjančių moksleivių skaičiaus, mes džiaugiamės, kad šiemet Druskininkuose bus 25 pirmokais daugiau nei pernai. Trimis grupėmis padidėjo ikimokyklinukų skaičius vaikų lopšeliuose-darželiuose.

Tai rodo, jog Druskininkuose daugėja vaikų ir jaunų žmonių, kurie ateityje padidins mokyklų bei gimnazijos klasių skaičių.

Svarbus aspektas, į kurį turime atkreipti dėmesį, – moksleivių užimtumas. Turime pasiekti, kad vaikai kuo ilgiau būtų užimti mokykloje, daugiau laiko dalyvautų būreliuose ir kitose popamokinėse veiklose, todėl mums priimtina Visos dienos mokyklos koncepcija.

Labai svarbu užtikrinti vaikų saugumą mokykloje. Siekiame, kad visi vaikai – ir neįgalieji, ir turintieji specialiųjų poreikių – mokykloje jaustųsi gerai, todėl „Saulės“ pagrindinėje mokykloje atidaryta klasė specialiųjų poreikių turintiems moksleiviams, ten įrengėme naują liftą.“ 

Druskininkų  savivaldybės informacija