Rengiamas Druskininkų savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų planas

Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius rengia Druskininkų savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų planą. Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, bendruomenes, religines bendruomenes, labdaros ir paramos fondus, kitas organizacijas), kurie teikia ar numato teikti socialines paslaugas Druskininkų savivaldybės gyventojams, iki 2019 m. vasario 25 d. pateikti informaciją apie 2019 metais numatomas teikti socialines paslaugas.

Teikiant informaciją prašome nurodyti: bendrą informaciją apie įstaigą (organizaciją) – įstaigos (organizacijos) rekvizitus, paslaugų gavėjų (išskiriant vietų ir maksimalų lankytojų skaičių per dieną) ir darbuotojų skaičių (detalizuojant socialinių darbuotojų ir darbuotojų padėjėjų skaičių); 2018 metais teiktas ir/ar 2019 metais numatomas teikti socialines paslaugas; tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes; trumpą 2018 m. vykdytos socialinės veiklos ir 2019 m. numatomos vykdyti socialinės veiklos aprašymą bei lėšų poreikį 2019 m.; laukiamus rezultatus.

Kviečiame Druskininkų savivaldybės gyventojus teikti savo pasiūlymus dėl įvairių socialinių paslaugų (informavimo, konsultavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo, psichosocialinės pagalbos, apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose, pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, dienos socialinės globos, ilgalaikės socialinės globos ir kt.) teikimo.

Savivaldybės gyventojus prašome aktyviai dalyvauti anketinėje apklausoje „Socialinių paslaugų teikimas Druskininkų savivaldybėje“, kuri skelbiama interneto puslapyje: apklausa.lt

Jūsų atsakymai labai svarbūs, vertinant teikiamų paslaugų kokybę ir ieškant būdų, kaip pagerinti bei plėtoti socialinių paslaugų teikimą.

Informaciją ir siūlymus prašome pateikti Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui adresu: Vasario g. 16-tosios g. 7, Druskininkai (106 kabinetas) arba siųsti el. paštu: brone.petrikiene@druskininkai.lt arba parama@druskininkai.lt , telefonu (8 313) 55 744.

Druskininkų  savivaldybės informacija