Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui reikalingas specialistas dirbti pagal terminuotą darbo sutartį

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 6,00; kitos darbo užmokesčio sudėtinės dalys priklauso nuo darbuotojo kvalifikacijos ir darbo patirties trukmės.

Reikalavimai:

– turėti meno studijų srities architektūros arba dizaino krypties ar socialinių mokslų studijų srities komunikacijos krypties kūrybinių industrijų studijų programos aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su tų pačių studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

– mokėti dirbti „Autodesk AutoCad“, „Adobe Photoshop“ programomis ir „Microsoft Office“ programiniu paketu: rengti pastatų ir kitų statinių vizualizacijas, schemas, planus ir tekstinius dokumentus;

– mokėti parengti technines specifikacijas, prezentacijas, ataskaitas, raštus, protokolus, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus, skyriaus veikloje naudojamus, dokumentus;

– mokėti įkelti į savivaldybės interneto puslapį ir tvarkyti informaciją apie Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklą;

– sugebėti atlikti užduotis kūrybiškai, kokybiškai ir laikantis nustatytų terminų.

Privalumai:

– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsakymais patvirtintus Statybos techninius reglamentus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybą ir teritorijų planavimą;

– turėti darbo patirties viešojo administravimo srityje.

Gyvenimo aprašymą (pageidautina su nuotrauka) prašome siųsti el. paštu vienu metu 2 adresais:  joana.v@druskininkai.lt; vilius.m@druskininkain.lt  iki 2021 m. vasario 19 d.

Tel. pasiteirauti: 8 614 89826 – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Joana Verbickienė; 8 686 12527 – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis architektas Vilius Margelis.