Kokie namų darbai padeda mokytis?

Pirmoji mokyklos diskusija, kurią Mokinių taryba pavadino forumu, „Atgimimo“ mokykloje surengta netrukus po skaitmeninės erdvės atidarymo. Tarėmės, kokia pamoka mūsų mokykloje yra GERA. Buvo išgirstas ir mokinių, ir mokytojų, ir tėvų balsas bei priimtas susitarimas. Antrojo  mokyklos bendruomenės forumo, organizuoto sausio 30 d., diskusijų objektas – NAMŲ DARBAI. Taigi po pusmečio vėl susirinkome pasitarti, kokių namų darbų mums reikia, kad mokinių pasiekimai gerėtų, ugdytų jų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, problemų sprendimą, skatintų imlumą naujovėms ir taupytų laiką.

Mokyklos direktorė D. Časienė, pristatydama temą, kalbėjo apie mokinių pasiekimų gerinimo galimybes/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Mokyklos direktorė Danutė Časienė, pristatydama temą, kalbėjo apie mokinių pasiekimų gerinimo galimybes. Šalyse, kurios turi aukštus tarptautinius mokymosi pasiekimus, namų darbų užduodama nedaug, jie tikslingi, o šalyse su žemiausiais rezultatais mokinių namų darbų krūvis – didelis. Jie moko mokinius savarankiškumo, atsakomybės. Labai svarbus yra mokytojų mokymasis dirbti kitaip – tam padeda kolegų bendradarbiavimas, girdėjimas, ką sako mokiniai, dalyvavimas tarptautiniame mokytojų kvalifikacijos kėlimo projekte Erazmus KA1+ „Mokinių kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas, naudojant inovatyvius metodus“ ir kita.

Forumo viešnia Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown pristatė Savivaldybės tyrimo apie švietimo būklę rezultatus. Tyrime dalyvavo apie 500 žmonių, tarp jų 20 procentų respondentų (mokinių, tėvų ir mokytojų) – iš ,,Atgimimo“ mokyklos. Išvada panaši – diferencijavimo bei individualizavimo, skiriant namų darbus, pasigendama.

Tai kokie namų darbų skyrimo tikslai ir poreikiai? Klausimas išties diskusinis. Ką mąsto mokiniai? Pradinių klasių mokinių tyrimo duomenis pristatė ketvirtokės Vakarė ir Elzė. Išgirdome pradinukų nuomonę, kad jie dažnai gauna skirtingus namų darbus, jiems patinka, atliekant užduotis, patyrinėti temą, sužinoti įdomybių, rengti pateiktis, ieškoti atsakymų internete.

5-8 klasių mokinių apklausą komentavo pavaduotoja Loreta Šilanskienė ir aštuntokė Austėja. Pavaduotoja pavyzdžiais papasakojo apie tarptautinio mokytojų kvalifikacijos kėlimo projekto naudą pamokai. Mokiniai taip pat pritarė, kad namų darbai reikalingi, tik siūlė juos įvairinti, diferencijuoti, trumpinti. Jie ypač džiaugėsi dalykiniais projektais, kuriuos gali atlikti su draugais, interaktyviomis veiklomis. Mokytojų nuomonę pateikė pavaduotoja Virginija Žėkaitė.

Po linksmos mankštos diskusijų moderatorė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Janina Jonušauskaitė pristatė forumo klausimus: kokie namų darbai motyvuoja mokinį, kokios priemonės padėtų sumažinti namų darbų apimtis ir kokių užduočių namuose atsisakome.

Švietimo skyriaus vedėja D. Brown pristatė Savivaldybės tyrimo apie švietimo būklę rezultatus/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Karštų diskusijų fone, konsultuojantis su pagalbininkais ir išklausant skirtingas nuomones, forumo dalyviai pateikė įdomių idėjų, faktų, galimybių. Skaitmeninė aplinka pagreitino ir sukonkretino darbą ir padėjo ekspertų komandai apibendrinti išvadas: įdomiausi ir labiausiai motyvuojantys mokinius – kūrybiniai, tiriamieji bei kiti panašūs namų darbai. Labai svarbi motyvacinė sistema – kaupiamieji balai, pažymiai ar kitoks atlygis už darbą namuose.

Namų darbų apimtis padeda sumažinti aktyvus darbas per pamoką, dvigubos pamokos (svarbu, kad mokytojas neužduotų dvigubo namų darbo) ir galimybė pasirinkti darbą pagal savo gebėjimus ar veiklų pobūdį – tai būdas norėti atlikti namų užduotis.

Visi forumo dalyviai sutiko, kad didelės apimties, nuobodžių ir nuolat besikartojančių užduočių mokiniai atlikti niekuomet nenorės, todėl juos išbraukiame iš „Atgimimo“ mokyklos namų darbų variantų sąrašo. Ekspertų grupė, kurioje dirbo visos direktoriaus pavaduotojos, Švietimo skyriaus vedėja ir tėvų atstovė, pateikė apibendrintas išvadas ir palinkėjo visiems mokytojams išradingumo, keičiantis, mokiniams – motyvacijos, o tėvams – kantrybės, ugdant savo vaikus.

Šiuos namų darbus turime atlikti visi – ir mokytojai, ir mokiniai, ir tėvai, teks „būti tuo pokyčiu, kurio trokštame“( Mahatma Gandi). Trečiajame forume pasitikrinsime, kaip mums sekėsi įgyvendinti susitarimus, kaip pasikeitė mūsų užduodami namų darbai ir kokia pokyčių pridėtinė vertė.

„Atgimimo“ mokyklos informacija