Edukacinė išvyka į Palangą

Bendradarbiaujant Druskininkų ir Lazdijų rajono savivaldybėms švietimo pažangos planų rengime bei ruošiantis „Tūkstantmečio mokyklos“ programos įgyvendinimui, gegužės 3-5 dienomis organizuota Druskininkų ir Lazdijų savivaldybių vadovų ir švietimo skyrių darbuotojų edukacinė išvyka į Palangą – „Švietimo politikos įgyvendinimas Palangos savivaldybėje: mokinių pasiekimų gerinimas, įtraukiojo ugdymo organizavimas, sėkmingi ugdymo turinio atnaujinimo pavyzdžiai“. Edukacinėje išvykoje dalyvavo abiejų savivaldybių merų pavaduotojai, kuruojantys švietimą,– Simonas Kazakevičius ir Dalius Mockevičius. Aplankytos 5 švietimo įstaigos: Palangos senoji gimnazija, Palangos Vlado Jurgučio progimnazija, Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla, Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“, Palangos Šventosios pagrindinė mokykla ir Palangos bendruomenės namai.

Edukacinės išvykos metu iš Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų buvo siekiama pasisemti gerosios patirties / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Palangos miesto savivaldybė, pagal mokinių skaičių (1962) yra panaši į Druskininkų (2339) ar Lazdijų (2248) rajono savivaldybes, tačiau valstybinių brandos egzaminų rodiklis Palangos miesto savivaldybėje – reikšmingai didesnis už šalies mokyklų vidurkį. Ypač gerai išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, biologijos, matematikos valstybiniai brandos egzaminai, todėl edukacinės išvykos metu iš Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų buvo siekiama pasisemti gerosios patirties.

Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai, mokytojai ekspertai ir metodininkai dalijosi savo patirtimi įvairiomis temomis: vadybos principais, siekiant ugdymo(si) kokybės, gimnazijos ugdymo(si) galimybių žemėlapis, tyrinėjimu ir kūrybiškumu grįstu mokymusi fizikos pamokose ir tiriamosiose veiklose, įtraukiųjų metodikų ir modernių išteklių sinteze, ugdant matematinį raštingumą, mokymosi ir gyvenimo stiliais, informacinio raštingumo ir komunikacijos integralumu, plėtojant mokyklos bendruomenės bendrąsias  kompetencijas, Norvegijos švietimo sistemos filosofija. Palangos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė pristatė šios savivaldybės 2022 metų švietimo pažangos ataskaitą, mokinių tinklo būklę, mokinių mokymosi pasiekimus, iš Ukrainos į Lietuvą atvykusių karo pabėgėlių ugdymo organizavimą.

Siekiant aukštesnės ugdymo kokybės, edukacinės išvykos metu buvo plėtojama tinklaveika tarp savivaldybių, skatinamas mokyklų bendradarbiavimas, ugdoma vadovų ir mokytojų lyderystė.

Apibendrindamas kelionę, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas S. Kazakevičius pasidžiaugė galimybe susipažinti su kitos savivaldybės švietimo politikos strateginiais tikslais, taikomomis inovatyviomis pedagoginėmis praktikomis: „Dabar svarbiausia, kad kiekvienas išsikeltumėme klausimą – ką darysime dabar? Kokią gerąją patirtį parsivežame, ką galime pritaikyti ir savo įstaigose? Artimiausiu metu planuoju apsilankyti visose švietimo įstaigose, kad su vadovais šiuos planus susidėliotumėme.“