UAB apskaita ir jos steigimas – kas yra svarbiausia?

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)- itin populiari verslo forma Lietuvoje. UAB yra ribotos civilinės atsakomybės, privatus juridinis asmuo. Akcininkai savo asmeniniu turtu neatsako už įmonės nevykdomus įsipareigojimus. Tam, jog UAB veiktų sklandžiai būtinas tam tikrais reglamentais paremtas kruopštus UAB apskaitos tvarkymas. Siekiant užtikrinti sklandų UAB apskaitos tvarkymą būtina samdyti profesionalų buhalterį arba naudotis buhalterinės apskaitos paslaugos alternatyva, kurią suteikia įmonės, tvarkančios buhalterinę apskaitą. Net ir mažos bei verslo pasaulyje dar naujos UAB buhalterinės apskaitos apimtis gali būti nemaža. Taigi, svarbu gerai apgalvoti kam bus patikėta tvarkyti įmonės buhalteriją: pagal darbo sutartį samdomam buhalteriui ar buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei. 

UAB apskaita

                      UAB buhalterinės apskaitos tvarkymas kartais tampa pakankamai sudėtingu ir reikalaujančiu daug laiko iššukiu. UAB buhalterinės apskaitos tvarkymo sudėtingumas bei apimtys priklauso nuo tokių veiksnių kaip:

 • įmonės vykdomos veiklos pobūdis;
 • darbuotojų skaičius;
 • tiekėjų skaičius;
 • įmonės valdomo ilgalaikio bei trumpalaikio turto dydis;
 • įmonės finansiniai įsipareigojimai;
 • įmonės plėtros galimybės bei ateities perspektyva.

                      UAB apskaitos tvarkymo etapai remiasi šiais dokumentais:

 • Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu;
 • Buhalterinės apskaitos įstatymu;
 • verslo apskaitos standartais.

                      UAB apskaita apima visus etapus nuo pirminių dokumentų tvarkymo iki ataskaitų rengimo bei teikimo Registrų centrui, nuo darbo sutarčių surašymo iki darbo užmokesčio apskaitymo, nuo mokesčių deklaravimo VMI bei Sodrai iki metinių finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo. 

Kas dar be jau išvardintų veiksnių sudaro UAB apskaitą?

 • Skolų apskaita;
 • ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita;
 • darbo laiko apskaita;
 • avanso, komandiruočių, dienpinigių, kilnojamojo darbo priedų skaičiavimas;
 • UAB kasos operacijų apskaita;
 • pirkimo-pardavimo dokumentų tvarkymas;
 • deklaracijų ruošimas ir teikimas;
 • bankinių dokumentų registravimas;
 • įmonės piniginių srautų stebėjimas, apyvartinių lėšų vertinimas.

Visa informacija apie UAB vykdomas ūkines operacijas turi būti sistemingai vedama ir registruojama atitinkamuose dokumentuose. Įmonės veiklos rezultatai pateikiami ataskaitose kas mėnesį, ketvirtį arba kartą metuose. 

Daug efektyviau apskaičiuojami mokesčiai ir atliekama įmonės išlaidų analizė kai visos bankinės bei kitos piniginės operacijos, pirkimo-pardavimo sąskaitos vedami į buhalterinę programą.

Kalbant apie UAB apskaitos tvarkymą būtina paliesti mokesčių rūšis, su kuriomis neišvengiamai tenka susidurti įmonės apskaitą tvarkantiems buhalteriams ar buhalterinių paslaugų įmonėms. Pagrindiniai UAB mokami mokesčiai:

 • Pelno mokestis (pirmaisiais mokestiniais metais ir atitinkant visas sąlygas galima pasinaudoti lengvatiniu 0 proc. pelno mokesčio tarifu, o vėlesniais veiklos metais, taip pat atitinkant tam tikrus kriterijus – 5 proc. lengvatiniu pelno mokesčio tarifu);
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM)- 21 proc.;
 • Nekilnojamojo turto mokestis nuo 0,3 iki 3 proc. nuo turto vertės;
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM);
 • VSP bei PSD įmokos.

UAB steigimas

                      UAB steigimas yra pakankamai sudėtingas procesas. UAB gali būti steigiama internetu arba pas notarą. Pagrindiniai įmonės steigimo etapai, kuriuos būtina atlikti prieš pasirašant steigimo dokumentus:

 • įmonės pavadinimas. Šiuo metu gana sudėtinga sugalvoti naują, dar niekam nepriklausantį pavadinimą, o taip pat dabar yra sugriežtinta pavadinimų registravimo tvarka. Pavadinimas privalo atitikti pavadinimo sudarymo reikalavimus. Jei kiti juridiniai asmenys jau užregistravę tokį pavadinimą jis jau negali būti registruojamas. Taip pat pavadinimas negali būti klaidingai panašus į jau egzistuojančius pavadinimus. Sugalvotą pavadinimą reikia rezervuoti Juridinių asmenų registre.
 • įmonės steigimo dokumentai. Tai privalomi dokumentai, kurie turi būti surinkti bei parengti prieš registruojant įmonę. Dokumentuose turi būti steigimo sutartis su numatytomis įmonės steigimo sąlygomis, įstatais, steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas;
 • įmonės registracijos adresas. Pagal įstatymą, bet kuri įmonė privalo registruoti savo buveinę bei turėti adresą;
 • įstatinis kapitalas. Steigiant UAB minimalus įstatinis kapitalas- 2 500 eurų. Ši suma mokama į kaupiamąją sąskaitą banke, kuri yra atidaroma pateikus įmonės steigimo sutartį bei įgaliojimą. Įmokėjus įstatinį kapitalą bankas išduoda tai patvirtinančią pažymą;
 • gali būti reikalingos papildomos Registrų centro formos
 • dokumentų tvirtinimas pas notarą. Notariškai patvirtinti turi būti šie dokumentai: pažyma dėl pavadinimo rezervacijos, steigimo dokumentai, banko pažyma dėl įstatinio kapitalo įmokėjimo. Patalpų, kuriose registruojama UAB buveinė, savininko sutikimas;
 • įmonės registravimas. Notaro patvirtinti dokumentai pateikiami Registrų centrui, kuris įregistruoja įmonę. 

Pateikus dokumentus ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui neradus kliūčių įregistravimui, UAB įregistruojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo ir sumokėjimo už įregistravimą. Steigiant UAB internetu, elektroniniu būdu, Registro tvarkytojui gavus patvirtinimą, jog įmokėta suma už įregistravimą bei neradus kliūčių įregistravimui įgyvendinti, UAB įregistruojama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. Už UAB įregistravimą, teikiant visus dokumentus popieriniu variantu, mokama- 30,83 eur, o registruojant įmonę elektroniniu būdu- 14.02 eur. 

Apibendrinant, įmonei labai svarbu, jog visos finansinės operacijos bei su jomis susiję dokumentai būtų tvarkomi teisingai, patikimai bei kruopščiai. UAB apskaitą privalo tvarkyti aukštos kompetencijos samdomi buhalteriai ar buhalterines paslaugas teikiančių įmonių specialistai. UAB steigimas šiek tiek atima laiko bei reikalauja pradinio kapitalo. Tačiau atlikus visus mūsų įvardintus žingsnius greitai ir be didesnio vargo UAB bus įregistruota.