Jonas Gaidys

1933-01-01 – 2022-05-11

Gegužės 11 d. Angelas sargas į dangiškąją karalystę pasikvietė Joną Gaidį.

Velionis gimė Ricielių kaime, Lazdijų rajone. Augo Rožės ir Antano Gaidžių penkių vaikų šeimoje.

Su broliais ir seserimis dirbo tėvų ūkyje. Pokario metais šeima buvo įsitraukusi į rezistencinę veiklą.

Už pagalbą partizanams brolis Antanas kalėjo Vorkutos lageryje. Sesuo Danutė, partizanė Eglė,

buvo sunkiai sužeista, kalėjo Irkutsko srities specialioje kolonijoje, o po Stalino mirties buvo perkelta į Mordoviją.

Jonas partizanus rėmė šoviniais, ginklais, kuriuos dar ir taisė, platino antisovietinę spaudą.

1949 m. rudenį septyniolikos metų jaunuolis davė partizano priesaiką, gavo slapyvardį Savanoris.

Jonas su partizanais eidavo į žygius, pranešdavo jiems apie gręsiantį pavojų.

Kai dauguma kovos draugų buvo žuvę, Jonas slapstėsi. 1952 m. persikėlė gyventi į Druskininkus.

Sukūrė šeimą su dzūkaite Maryte Truskaite. Užaugino dukterį Dalytę. Gražiai gyvendami, sulaukė ir deimantinių vestuvių.

1954 m. Jonas Vilniuje baigė vairuotojų kursus. Įsidarbino Druskininkų miškų ūkyje vairuotoju. Vėliau dirbo mechaniku.

Atkūrus Nepriklausomybę, dalyvavo Sąjūdžio veikloje, priklausė Šaulių sąjungai,

aktyviai dalyvavo ne tik LLKS Dainavos apygardos, bet ir kitų šalies vietovių patriotiniuose renginiuose.

Velionis buvo rūpestingas vyras, tėvelis. Netekome doro, darbštaus, nuoširdaus Dzūkijos sūnaus.

Jonui suteiktas Kario savanorio statusas, apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Amžinojo poilsio velionis atgulė naujosiose Ratnyčios kapinėse.

Nuoširdžiai užjaučiame žmoną Marytę, dukterį Dalytę, seserį Onutę bei visus artimuosius.

Telydi Jus dvasios stiprybė!

LLKS Dainavos apygardos partizanų vardu, Alfreda Pigagienė