Negalią turintiems druskininkiečiams pradėta teikti asmeninė pagalba

Šią savaitę neįgaliems Druskininkų savivaldybės gyventojams pradėta teikti nauja paslauga – asmeninio asistento pagalba. Tai – neįkainojama nauda negalią turintiems druskininkiečiams, didžiulė pagalba neįgaliųjų šeimų nariams ir artimiesiems.

Asmeninės pagalbos tikslas – suteikti neįgaliajam individualią pagalbą namuose ir viešoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), padėsiančią jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Tokią pagalbą gali gauti asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Asmeninio asistento paslaugos sudomino ir MB „Augusto spauda“ įkūrėją A. Lankelį/Roberto Kisieliau

Atrinko paslaugos teikėją

Kaip teigė Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Bronė Petrikienė, teikti tokią paslaugą atsirado galimybė, kai buvo priimtas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimas ir jo lydimieji teisės aktai.

Druskininkų savivaldybės administracija paskelbė Fizinių ir juridinių asmenų, teiksiančių pagalbos Druskininkų savivaldybėje, atrankos konkursą ir atrinko asmeninės pagalbos teikėją – nevyriausybinę organizaciją – Sutrikusio intelekto žmonių bendriją „Druskininkų viltis“.

„Ši organizacija turi 20 metų darbo patirtį neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, ji yra viena iš stipriausių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, kokybiškai teikianti dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems, laikiną atokvėpį ir kitą pagalbą jų artimiesiems“, – sakė B. Petrikienė.

Gauta dešimt prašymų

B. Petrikienės teigimu, šiuo metu sulaukta dešimties prašymų gauti asmeninio asistento paslaugas, kurios pradedamos teikti jau šią savaitę. Tačiau dar yra galimybė kreiptis į savivaldybę dėl šių paslaugų gavimo.

Pasidomėjus, kaip galima gauti asmeninę pagalbą, B. Petrikienė sakė, kad prašymai priimami ir konsultacijos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje.

Po to socialinis darbuotojas, užpildydamas asmeninės pagalbos poreikio vertinimo klausimyną, įvertina asmeninės pagalbos asmeniui poreikį ir pateikia motyvuotą rekomendaciją dėl asmeninės pagalbos tikslingumo (netikslingumo). Sprendimą priima Socialinės paramos skyrius.

„Atsižvelgus į socialinio darbuotojo pateiktas rekomendacijas priimamas sprendimas, kiek valandų per mėnesį ir kokiose veiklose (asmens higiena, mityba, judėjimas/mobilumas ar socialiniai santykiai ir aplinka) konkrečiam neįgaliajam reikia teikti pagalbą. Toliau pagalbos teikimą organizuoja asociacija „Druskininkų viltis“. Paslauga iš dalies mokama, patvirtintas asmeninės pagalbos valandinis įkainis – 8 eurai, tačiau, kiek reikia mokėti konkrečiu atveju, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, įvertinęs asmens finansines galimybes mokėti už asmeninę pagalbą, nustato Socialinės paramos skyrius“, – sakė B. Petrikienė.

Planuoja turėti tris asistentus

Bendrijos „Druskininkų viltis“ vadovė Loreta Sadauskienė teigė, kad asmeniniai asistentai priimami pagal jų turimą kvalifikaciją, vertinant, kiek jie turės aptarnauti neįgaliųjų: „Planuojame turėti tris asistentus. Dabar yra 10 paslaugų gavėjų, todėl priėmėme du asistentus. Jei bus daugiau prašymų, priimsime dar vieną asistentą. Jie teiks tik tas paslaugas, kurios numatytos apraše – socialiniai santykiai, judėjimas, mobilumas.“

Pasidomėjus, kiek valandų per savaitę paslaugos bus teikiamos neįgaliesiems, L.Sadauskienė teigė, jog valandų skaičius labai skirtingas: „Daugiausia vienas asmuo gaus 56 paslaugos valandas per mėnesį, yra 40, 32, 24, 16 val. Viskas priklauso nuo to, kaip pageidauja asmuo. Žinoma, ir mokesčio dydis priklauso nuo valandų kiekio.“

Violeta Grigorienė, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja:

„Džiaugiamės, kad Druskininkų savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems pradėjome teikti asmeninę pagalbą. Labai svarbu, kad ji išlaisvina ne tik negalią turintį žmogų, suteikia jam galimybę išmokti gyventi savarankiškai, nepriklausomai nuo šeimos narių, bet ir šeimos narius. Jiems atsiranda laiko asmeniniam ir profesiniam gyvenimui. Puiku, kad šios prasmingos veiklos ėmėsi nevyriausybinė organizacija, kuri turi neįkainojamos darbo su mūsų neįgaliaisiais patirties“.

Svarbi informacija apie asmeninio asistento paslaugą

Kam teikiama asmeninio asistento pagalba?

Asmeninė pagalba teikiama Druskininkų savivaldybėje deklaruotiems ir (ar) faktiškai gyvenantiems asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis arba gyvena vieni.

Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustatomas vieneriems metams pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas?

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

1. Teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

2. Teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.).

3. Lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.

4. Teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.).

5. Teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas?

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Kiek mokėti už asmeninę pagalbą?

Jei neįgaliojo pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 256 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Kitais atvejais mokėjimas priklauso nuo pajamų:

asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (256 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;

asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (512 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;

asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (512 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (640 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;

asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Kur kreiptis dėl asmeninės pagalbos?

Prašymai priimami ir konsultacijos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Vasario 16-osios g.7, Druskininkai, el. p. asta.luksiene@druskininkai.lt arba el. p. daiva.skripkiunaite@druskininkai.lt, tel. (8 313) 52543.

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos.

2. Asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą.

3. Dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui).

4. Dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.);

5. Dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).