Priimami prašymai dėl būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Vadovaujantis šiuo Aprašu, pritaikant būstą vaikams su sunkia negalia gali būti perkama įranga, atliekami būsto pritaikymo darbai būsto viduje ir būsto išorėje. Esant vaiko sensorinės sistemos, judėjimo, regos ar klausos sutrikimams, gali būti perkamos sensorinės priemonės. Tai gali būti pasunkintos antklodės, liemenės, batutai, sūpynės, hamakai ir pan. Šias priemones galima įsigyti, jei šių priemonių nesuteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą savivaldybės administracijai gali pateikti vienas iš vaiko tėvų, globėjas (rūpintojas) ar atstovas pagal įstatymą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Taip pat pareiškėjas turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam vaikui su negalia.

Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas: vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimą; laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą neįgaliajam; išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės.

Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė kaip 150 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (5700 Eur), keltuvo (lifto) pirkimo ir įrengimo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė kaip 165 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (6270 Eur), sensorinėms pagalbos priemonėms įsigyti gali būti skiriama ne didesnė kaip 50 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (1900 Eur).

Prašymai pritaikyti būstą vaikams su sunkia negalia priimami iki 2019 m. liepos 31 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai) arba pateikiami elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz., per elektroninę bankininkystę).

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 313) 53708, el. p. parama@druskininkai.lt