Druskininkų viešojoje bibliotekoje – „Tautotyros metraščio“ sutiktuvės

 

Tėvynės pažinimo draugija išleido „Tautotyros metraščio“ VII tomą. Tai gyvosios istorinės ir kultūrinės atminties leidinys (2016-2017 metai). Jame paskelbti 21 autoriaus darbai. Leidinys didelio formato, 384 puslapių apimties. Jis skirtas Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečiui.

Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo surengtos „Tautotyros metraščio“ sutiktuvės. Susirinko ne tik miesto, bet ir aplinkinių miestelių, seniūnijų tautotyrininkai, bibliotekos knygų skaitytojai. Renginio vedėja – viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Adelė Bolienė.

Kodėl sutiktuvės vyko Druskininkuose? Ogi todėl, kad čia veikia vienas iš veikliausių draugijos skyrių. Prieš metus buvo išrinkta nauja koordinatorių taryba: dr. Antanas Lankelis, Julė Bliūdžiuvienė ir vadovė Alvyra Jurkonytė-Grėbliūnienė. „Tautotyros metraštyje“ yra net penkių šio krašto tautotyrininkų straipsniai: draugijos garbės narės Izabelės Skliutaitės-Navarackienės „Atminimo duoklė genocido aukoms“, J. Bliūdžiuvienės rašiniai apie buvusį turistų vadovą po Vilnių Boleslovą Petrulionį ir pedagogą Antaną Jarmalą, dr. A. Lankelio „Meninė medžio drožyba. Ištakos ir tradicijos“, Eugenijos Sidaravičiūtės „Nepalaužiamas kun. Pranciškus Adomaitis“ ir „Vincas Ūselis – Mižonių kaimo daraktorius“ bei A. Grėbliūnienės „Kryžius – kankinių stiprybė, kryžius – skurstančios tautos viltis“.

Renginyje kalbėjusieji poetė Ona Alesiūtė-Bleizgienė, Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos laikraščio „Žodis“ redaktorė I. Ūsienė, J. Bliūdžiuvienė, dr. A. Lankelis ir kiti palankiai įvertino druskininkiečių tautotyrininkų publikacijas bei kitų autorių išspausdintus darbus.

Kaip tikra savo krašto patriotė, draugijos garbės narė I. Navarackienė surengė asmeninę parodą. Joje surinktos įvairių kelionių, renginių nuotraukos, lankstinukai, leidiniai, primenantys, atskleidžiantys pasiaukojamą tautotyrininkų darbą.

Metraščio autorių daugumą sudaro tautotyros savanoriai (mokytojai, gydytojai, kultūros darbuotojai ir kiti), tačiau tam tikra vieta skirta ir mokslininkams. Ypač skaitytojų dėmesį atkreipė draugijos garbės pirmininko dr. Kazimiero Račkausko, dr. A. Lankelio, dr. Reginos Kuzmaitės-Norkevičienės moksliniai straipsniai.

Kas iki renginio spėjo susipažinti su „Tautotyros metraščiu“, kurio didelę siuntą iš anksto gavo TPD Druskininkų skyrius, tai gerais žodžiais minėjo Janinos Ivoškaitės, Albino Petrulio, Onutės Trepuilaitės-Virginavičienės (jos straipsnis apie raudonųjų partizanų sudegintą Bakaloriškių kaimą Trakų rajone), Zitos Buržaitės-Vėžienės, Janinos Jakutienės, Adolfo Juršėno, Romučio Matkevičiaus (Matuzos) pavardes. Kiekvienas kiek galėjo, tiek padarė. Visi jie pagarbos verti tautotyrininkai.

Druskininkuose renginys baigėsi prasmingu akcentu – buvo paskelbta, kad 2018 metais TPD vadovybė padės druskininkiečiams išleisti savo krašto metraštį. Tai jau daroma. Kartu su bendraminčiais savo metraštį sudarinėja TPD atsakingoji sekretorė, Druskininkų skyriaus pirmininkė A. Grėbliūnienė. Džiugu, kad darbas vyksta sparčiai, visi tautotyrininkai noriai pagal savo išgales prisideda. TPD Druskininkų skyrius taip pat pateikė paraišką Druskininkų savivaldybės skelbtam kultūros projektų konkursui dėl finansinės paramos gavimo leidžiant Druskininkų krašto tautotyros metraštį.

TPD Garbės narė, buv. politinė kalinė I. Navarackienė surengė asmeninę parodą/Antano Ruginio nuotrauka

 

Jonas Laurinavičius
Tėvynės pažinimo draugijos pirmininkas