NVŠ teikėjai kviečiami teikti paraiškas programų akreditacijai

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad prasidėjo Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos atitikties reikalavimams paraiškų priėmimas. Paraiškos iki spalio 1 d. teikiamos elektroniniu būdu tinklapyje www.nspr.smm.lt

Pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą, visos NVŠ programos bus skirstomos į savivaldybės ir nacionalinio lygmens programas. Savivaldybės lygmens NVŠ programoms keliami reikalavimai iš esmės nepakito nuo buvusiųjų iki šiol: ilgėja programų įgyvendinimo laikotarpis – jos turi trukti ne mažiau nei 6 mėnesius (vietoj buvusių 3 mėn.) ir mažiausiai 8 pedagogines valandas per mėnesį. Nacionalinės programos turi atitikti nacionalinius prioritetus, jų rengėjai turi sudaryti galimybes jose dalyvauti visų šalies savivaldybių mokiniams, o vienoje programoje turi dalyvauti bent trijų savivaldybių mokiniai. Savivaldybių lygmens NVŠ programoms finansavimas ir toliau bus skiriamas iš valstybės biudžeto, o nacionalinio lygmens programos 2022-2023 m. bus finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų. Pirmąsias programas administruos savivaldybės, o nacionalines – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

NVŠ lėšomis programas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, turi reikiamas patalpas, įrangą, priemones ir atitinka kitus reikalavimus. Nacionalinio lygmens NVŠ programos švietimo teikėjai turi turėti patirties įgyvendinant NVŠ programas.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoją Liną Černiauskienę tel. (8 313) 53 372, el. p.
lina.c@druskininkai.lt

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

1. Turi teisę vykdyti švietimo veiklą.

2. Registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt.

3. Turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones.

4. Atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus.

5. Turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.

Laisvieji mokytojai, pvz., menininko statusą turintys asmenys, kultūros darbuotojai ir kiti, norintys įgyvendinti NVŠ programas:

1. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turi teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

3. Turi registruotis Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www. smir. smm. lt. ir užpildyti laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę.

Švietimo teikėjas ŠMIR registruojamas Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a573010725411ecb2fe9975f8a9e52e