Namo priežiūrai vien nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų neužtenka

Daugiabučių namų techninė priežiūra vykdoma, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis. Atliekant namo techninę priežiūrą, jo būklei įvertinti, vykdomi nuolatiniai stebėjimai, ne rečiau kaip kartą per du mėnesius. Nuolatinius stebėjimus, atlieka techninis prižiūrėtojas.

Taip pat atliekamos namų periodinės (sezoninės) bendrųjų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros: pavasarį, pasibaigus šildymo sezonui, ir rudenį, prieš prasidedant šildymo sezonui.

Periodines (sezonines) apžiūras vykdo prižiūrėtojas, pasitelkdamas inžinerinių sistemų specialistų grupę. Periodinių apžiūrų metu vertinami namo bendrųjų objektų būklės pokyčiai ir numatomas priežiūros, remonto ir kitokių darbų poreikis.

Nuolatinių stebėjimų ir periodinių apžiūrų metu vertinama statinio konstrukcijų, inžinerinių sistemų, bendrų patalpų būklė, pastebėti defektai ir deformacijos, avarijų pavojai, bei numatomos priemonės joms pašalinti. Stebėjimų ir apžiūrų rezultatai fiksuojami, pildant aktus, žurnalus ir kitus nustatytos formos privalomus dokumentus. Šių darbų atlikimui Aplinkos ministerija patvirtino Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodiką. Jos pagrindu butų ir kitų patalpų savininkams mokestis skaičiuojamas kiekvienam namui skirtingas, įvertinus namo dydį ir ypatumus.

Namo priežiūrai neužtenka nuolatinių stebėjimų, sezoninių apžiūrų ir dokumentacijos tvarkymo.

Atsižvelgiant į pastatų amžių, didėja bendros inžinerinės įrangos nusidėvėjimas. Laiku nustačius bendrųjų inžinerinių sistemų defektus, išsaugojama namo bendroji ir butų savininkų nuosavybė.

Nuolatiniam daugiabučio namo funkcionavimui reikalingas bendrųjų konstrukcijų ir patalpų saugaus naudojimo užtikrinimas; visų jo inžinerinių sistemų veikimas (pralaidumo ir sandarumo palaikymas, reguliavimus, profilaktika, defektų šalinimas, reagavimas į inžinerinių sistemų avarijas ir jų likvidavimas); bendroms reikmėms skirtų matavimo, kontrolės, apskaitos prietaisų ir plombų priežiūra; rodmenų nurašymas/deklaravimas tiekėjams; kiti tvarkymo darbai. Minėtų nuolatinių darbų vykdymui būtinos nuolatinės namo išlaikymo išlaidos. Jos nesikeičia ir yra numatytos parengtuose daugiabučio namo priežiūros metiniuose ūkiniuose-finansiniuose planuose.

Apžiūrų metu įvertinus namo bendrųjų objektų būklės pokyčius, gavus butų ir kitų patalpų savininkų prašymus, pastebėjimus, numatomi remonto, atnaujinimo, pakeitimo ar kitokie tvarkymo darbai, skaičiuojamos sąmatos, vykdomos apklausos, rengiami namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ilgalaikiai planai. Planuose dažniausiai numatomi laiptinių remontai, langų ir durų, šilumos punktų, stogo dangos keitimas, konstrukcijų šiltinimas. Visi planai pateikiami butų ir kitų patalpų savininkams.

Daugelio daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai UAB „Druskininkų butų ūkis“ pasirinko karšto vandens tiekėju. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Šilumos tiekimo vartojimo taisyklėmis, privalo įrengti karšto vandens skaitiklius. Gyventojų patogumui, kad nereikėtų nurašyti ir deklaruoti butuose įrengtų skaitiklių rodmenų, bendrovėje įdiegta apskaitos prietaisų nuotolinio nuskaitymo sistema. Šio proceso optimizavimui ir kitų teikiamų paslaugų kokybės gerinimui bendrovė planuoja ir toliau tobulinti veiklą, pasitelkti modernias technologijas.

Siekdama priimti sprendimus dėl namo valdymo, naudojimo, priežiūros, bendrovė organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus, vykdo balsavimus raštu ir laukia pasiūlymų, pastabų. Kviečiame aktyviai dalyvauti organizuojamuose susirinkimuose, balsavimuose. Prašome teikti informaciją apie pastebėtas atsiradusias deformacijas, pratekėjimus, elektros įrangos gedimus, avarijas, kad galėtume greičiau pašalinti defektus ir Jus apsaugoti nuo galimų pasekmių.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ informacija